Svensk Vindenergi / Vetoutredningens förslag ger mer vindkraft med fortsatt starkt självstyre

Vetoutredningens förslag ger mer vindkraft med fortsatt starkt självstyre

Svensk Vindenergi har nu lämnat sitt remissyttrande över utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” som sett över det kommunala vetot kring vindkraft. Utredningens förslag främjar vindkraften och säkrar ett fortsatt starkt kommunalt självstyre.

Hotet från klimatförändringen är akut men Sverige kan snabbt minska utsläppen genom en kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion, elektrifiering av industrin och transporterna, effektivisering samt satsningar på bland annat batterier och vätgas.

Motorn i omställningen är förnybar el med låg produktionskostnad. Vindkraften har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt. Den genererar omedelbar klimatnytta, pressar elpriset, stärker konkurrenskraften för svensk industri och gynnar elkonsumenterna.

Rättssäkerhet och förutsägbarhet är nycklar till de investeringar i elproduktion som behövs för att elektrifiera industrin och transporterna – men regeln om kommunal tillstyrkan är rättsosäker och innebär oförutsägbarhet för grannar, markägare och vindkraftsprojektörer.

Utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” innebär ett fortsatt starkt kommunalt självstyre. Kommunen ska lämna sitt lokaliseringsbesked tidigt i processen, beskedet ska motiveras och kunna överklagas. Utöver det lyfts dels att det behövs någon form av ekonomiskt incitament för kommuner, dels att regelverket för hinderbelysning behöver ses över.

– Förslaget ökar rättssäkerheten, ger bättre förutsägbarhet och tydliggör rollfördelningen mellan kommun och länsstyrelse. Kommunen avgör lokaliseringen medan frågor om påverkan på djur, natur och människor hanteras i länsstyrelsens miljöprövning, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi välkomnar att utredningen lyfter behovet av incitament och föreslår att det införs ett teknikneutralt incitament för att uppmuntra kommuner att medverka till elektrifiering och klimatomställning. Ett sådant incitamentet bör utformas så att all fastighetsskatt från alla elproducerande anläggningar överförs från staten till kommunerna. Om elanvändningen ökar med 2 TWh blir det ett nollsummespel för staten. Incitamentet inte ska påverka det kommunala utjämningssystemet. Fastighetsskatten ska vara teknikneutral, lika för alla kraftslag, i öre/kWh.

Svensk Vindenergi välkomnar att utredningen lyfter att det svenska regelverkets krav på högintensiv hinderbelysning bidrar till att en del kommuner inte tillåter vindkraftverk med totalhöjd över 150 meter. Vi delar uppfattning att det svenska regelverket för hinderljus bör anpassas till internationella riktlinjer, så att det räcker med medelintensivt rött ljus upp till 315 meters totalhöjd. Utöver det bör såväl behovsstyrd hinderbelysning som siktbaserad dimning av hinderljuset tillåtas. Behovsstyrd hinderbelysning innebär att hinderbelysningen kan vara släckt när inget flygplan är i närheten. Med siktbaserad dimning kan ljuset dämpas vid god sikt. Båda teknikerna finns tillgängliga och används i andra länder.

Läs vidare

Svensk Vindenergis remissyttrande

För mer information:

Tomas Hallberg, projektledare, Svensk Vindenergi

Telefon: 070-164 44 53

E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org