2016-04-04

Komm. från oss

Vi kan leverera

Energiminister Ibrahim Baylan, ordförande i Energikommissionen och Lise Nordin, Miljöpartiets representant i Energikommissionen skrev 27 mars en debattartikel i Dagens Nyheter. De är beredda att använda den gamla regeringens energiöverenskommelse som grund för en ny och de vill att Sverige ställer om till ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år från i dag.

Maria Sunér Flemming på Svensk näringsliv var inte sen med att kommentera att om Sverige värnar den produktion vi redan har – vattenkraft och kärnkraft – kommer behovet av investeringar i ny elproduktion att vara minimal en bra bit in på 2020-talet.

Vi delar inte denna uppfattning då vi ser en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion som fördelaktig – oavsett vad som händer med kärnkraften. Finns kärnkraften kvar sin livstid ut, skapar en fortsatt utbyggnad i kombination med utbyggnad av fler utlandsförbindelser från Sverige och Norge utrymme för omfattande elexport av koldioxidsnål el till grannländer med smutsigare elmix, vilket är bra ur klimatsynpunkt. Sweco har även i en tidigare rapport visat att ett sådant scenario är ger samhällsekonomiskt fördelaktiga effekter för Sverige.

Skulle de sista sex kärnkraftsreaktorerna stängas ned i förtid, ger en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion en minskad sårbarhet i systemet och minskar industrins utsatthet för höga elpriser. Att satsa alla kort på att enbart värna de konventionella kraftslagens existens anser vi inte är en ansvarsfull energipolitik.

Sverige har tack vare den stora potentialen för vindkraft och biokraft tillsammans med vattenkraften och nätförbindelser till andra länder bland de bästa förutsättningarna i Europa att åstadkomma ett hundra procent förnybart elsystem. Förnybarhetsbranschen kan leverera.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi