2017-04-19

Komm. från oss

Viktig proposition om förutsättningarna i elcertifikatsystemet

Idag har regeringen lämnat över en proposition till riksdagen som behandlar förutsättningarna i det framtida elcertifikatsystemet. Propositionen innehåller bland annat förslag om en jämn utbyggnadstakt av 18 TWh ny el till 2030 och välkomnas av Svensk Vindenergi.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschen och lägger fram flera förslag som ger bättre förutsättningar för utbyggnaden av förnybar el. Dagens besked är ett viktigt steg på vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Regeringens proposition om elcertifikatsystemet är en del i genomförandet av Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna förra året.

Förutom ett nytt svenskt utbyggnadsmål om ytterligare 18 TWh förnybar el och förslag om en jämn utbyggnad mellan 2022 och 2030, innehåller propositionen en rad förslag som förbättrar elcertifikatsystemets funktion. Justering av det stora överskottet av elcertifikat tidigareläggs från 2018. Fortsatta tekniska justeringar ska genomföras vartannat år och underlättas genom att regleras i förordning istället för i lag. En stoppmekanism för målet till 2030 ska beslutas senast under 2020.

– Det är mycket positivt att regeringen snabbare vill reducera det stora överskottet på elcertifikat som har urholkat lönsamheten för producenter av förnybar el. Genom tätare justeringar framöver kan vi undvika att liknande situationer uppstår igen, säger Charlotte Unger Larson.

Propositionen innehåller inte någon mekanism för att hantera de snabbt sjunkande produktionskostnaderna för vindkraft, något som bland annat Svensk Vindenergi efterfrågat.

– Den positiva kostnadsutvecklingen för vindkraften innebär tyvärr stora lönsamhetsproblem för de som investerade tidigt. Vi hoppas att regeringen återkommer med förslag som även hanterar denna viktiga fråga, säger Charlotte Unger Larson.

Läs propositionen här.