Svensk Vindenergi / Viktigt med politisk handlingskraft i riksdagens nya arbetsår

Viktigt med politisk handlingskraft i riksdagens nya arbetsår

Den krävs en snabb och omfattande elektrifiering för att Sverige ska kunna bli den första fossilfria välfärdsnationen. Svensk Vindenergi vill att riksdagens öppnande blir starten för ett arbetsår där ledande politiker samlas för att stödja och skynda på energi- och klimatomställningen.

– Klimatkatastroferna har avlöst varandra under sommaren och på nytt visat behovet av kraftfulla åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Stora satsningar har påbörjats inom det svenska näringslivet för att ersätta fossil energi med grön el, och det kommer krävas politiska reformer för att omställningen ska lyckas, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Dubbelt så stort behov av el inom 20 år

Klimatomställningen har inletts i transportsektorn och i industrier över hela landet. Kända exempel är satsningarna i norra Sverige på fossilfri produktion av järn och stål. Sveriges behov av el väntas vara dubbelt så stort inom 20 år. Det som efterfrågas är förnybar el med låg kostnad.

– Vindkraften har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala. Om omställningen till en hållbar framtid och stärkt konkurrenskraft ska vara möjlig måste vindkraften byggas ut snabbt, säger Daniel Badman.

Allt färre vindkraftverk beviljas tillstånd

Utbyggnaden av vindkraft är stark sedan flera år tillbaka. Men nu pågår en negativ trend där allt färre vindkraftverk beviljas tillstånd.

– Svensk politik har en viktig uppgift att genomföra reformer som bidrar till fortsatt utbyggnad av elproduktion och modernisering av elnäten. Svensk Vindenergi vill se åtgärder på många områden. Vi vill bland annat att det antas ambitiösa mål för elproduktionen. Det måste därtill satsas på starka och utbyggda elnät. Och det behövs ekonomiska incitament för kommuner att bidra till ny elproduktion, säger Daniel Badman.

I rapporten Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft presenterar Svensk Vindenergi politiska förslag på flera olika områden som kan bidra till vindkraftens utbyggnad.

Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft, rapport från Svensk Vindenergi

Sammanställning: Allt färre vindkraftverk beviljas tillstånd