Svensk Vindenergi / Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

En elektrifiering som går i takt med industrins behov stärker den svenska konkurrenskraften. Men tidsperspektivet är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Det är inte tillräckligt att planera för elanvändning år 2045. Vindkraftsbranschen anser att regeringens förslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd elproduktion som säkerställer industri- och transportsektorernas omställning.

Svensk Vindenergi har svarat på regeringens remiss om nya energipolitiska mål. Förslagen omfattar ett mål om att planera för ett elbehov om 300 terawattimmar (TWh) till år 2045, ett leveranssäkerhetsmål och ett förslag om att se över energieffektiviseringsmålet. Sverige elektrifieras i snabb takt. Land- och havsbaserad vindkraft har stor potential att redan idag bidra till den klimatomställning i industri- och transportsektorerna som är nödvändig för att bibehålla svensk konkurrenskraft.

Svensk Vindenergi anser att förslaget till leveranssäkerhetsmål behöver konkretiseras och öppna upp för kostnadseffektiva lösningar från flera tekniker. Regeringen bör även utveckla sitt resonemang om kostnader och kostnadsfördelning i energisystemet för leveranssäkerheten. För att undvika ett mål som främjar enskilda kraftslag behöver de funktioner i elsystemet som behövs för stabiliteten i elnätet kvantifieras och kraven som ställs på dessa funktioner måste vara teknikneutrala.

Nu är det upp till regeringen att vässa förslagen i den energipolitiska inriktningsproposition som ska lämnas till riksdagen i mars så att politiken kommer ikapp det energibranschen och industrin redan är eniga om: alla kraftslag och tekniker behövs för att klara klimatomställningen i tid.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi anser även att den kommande energipolitiska inriktningspropositionen behöver beskriva hur målen ska utformas och vilka överväganden som ligger till grund för dem.  Det är också viktigt att regeringen analyserar konsekvenserna av förslagen noggrant. Detta gäller även den föreslagna översynen av energieffektiviseringsmålet.

Svensk Vindenergis inspel till regeringen i det fortsatta arbetet med den energipolitiska propositionen:

  • Tidsperspektivet till år 2030 och 2035 är helt avgörande för svensk konkurrenskraft.
  • Regeringens föreslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd elproduktion som är nedbrutet inte bara på geografi utan även tid. Utbyggnadsmålen bör vara teknikneutrala och följas upp med regelbundna kontrollstationer.
  • Ändra det energipolitiska målet till år 2040 om ett 100 procent fossilfritt elsystem till ett 100 procent fossilfritt energisystem.
  • Utforma ett leveranssäkerhetsmål som är teknikinkluderande, dvs. låt alla kraftslag och tekniker bidra. Det är också viktigt för att få ett så kostnadseffektivt system som möjligt.
  • Ställ teknikneutrala krav på funktioner i elsystemet: möjliggör en marknadsdesign som kan inkludera så många tekniker som möjligt, för att öka likviditeten och stabiliteten i systemet.
  • Energieffektivisering är centralt för omställningen och planeringen av det svenska elsystemet får inte innebära en sänkt ambitionsnivå.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft och energisystem, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35