Svensk Vindenergi / Vindbranschens bidrag till stärkt biologisk mångfald

Vindbranschens bidrag till stärkt biologisk mångfald

I samband med den pågående FN-konferensen om biologisk mångfald lyfter vindkraftsbranschen de mål om naturpositiva vindkraftsparker som flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag jobbar efter.

Idag startar FN-mötet i Kanada där världens länder ska enas om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Den globala uppvärmningen är ett av de största hoten mot biodiversiteten. Vindkraften spelar en avgörande roll för att hålla nere den globala medeltemperaturen genom att minska växthusgasutsläppen. Samtidigt har all infrastruktur en lokal miljöpåverkan.  

– Flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag arbetar för att stärka den biologiska mångfalden. Flera har även formulerat mål om naturpositiva vindkraftsparker till 2030. Vi har nu startat ett strategiskt arbete för att hjälpa dessa företag att nå hela vägen fram, samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler medlemsföretag att komma igång, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Naturpositiva vindkraftsparker 2030 innebär att de vindkraftsparker som byggs då ska ha förutsättningarna att utvecklas över sin livstid. Det handlar om att inte bara vara nettonoll, dvs. neutrala, i sin naturpåverkan. Det handlar om att sätta in extra insatser som lämnar platsen med högre naturvärden efter etablering än före. Svensk Vindenergi åtar sig bland annat att stötta medlemsföretagen med:

  • Kartläggning av påverkan för att identifiera prioriteringar
  • Identifiering kunskapsluckor och behov av ytterligare forskning
  • Forum för erfarenhetsutbyte och informationsdelning
  • Förankring av branschgemensam mätmetod

Faktaruta: CBD COP 15 i Kanada

Sverige undertecknade FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) 1993. Den 7–19 december 2022 träffas världens länder för sitt femtonde möte under konventionen, denna gång i Kanada. De ska då enas om ett nytt ramverk för det globala arbetet för biologisk mångfald: ”Post-2020 Global Biodiversity Framework”.

En viktig faktor för att lyckas genomföra och uppfylla de nya målen för biologisk mångfald är att hela samhället bidrar.

Naturvårdsverket: Konventionen om biologisk mångfald (CBD)

Regeringen: Regeringens linje för konventionen om biologisk mångfald

Officiell webbplats för CBD COP 15

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35