Svensk Vindenergi / IEA: Vindkraft ökar till 48 procent av elproduktionen i EU

IEA: Vindkraft ökar till 48 procent av elproduktionen i EU

Världsekonomin kommer domineras av elektrifiering och förnybar elproduktion, energisäkerhet blir avgörande när världen bryter fossilberoendet och vindkraften förväntas stå för nästan halva EU:s elproduktion år 2050. Det visar internationella energiorganet IEA:s årsrapport World Energy Outlook 2023.

World Energy Outlook 2023 visar på utmaningar, men också tydliga lösningar, för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050.

IEA:s analyser visar på vikten av långsiktiga politiska spelregler, mer samverkan för att världen ska klara nettonollutsläpp till 2050 och att vindkraftens utbyggnad är central i klimatomställningen. Den geopolitiska verkligheten gör det viktigt att minska importen av fossila energikällor för att stärka vår motståndskraft. Inhemsk bränsleoberoende elproduktion som vind och solenergi kommer vara det som snabbast kan byggas ut för att säkra upp oss. I detta är också leveranssäkerheten i elnätet avgörande när vi nu rör oss mot ett mer elektrifierat energisystem med en hög andel förnybar elproduktion.

Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

IEA har jämfört sina fem senaste World Energy Outlook-årsrapporter, och konstaterar att utbyggnaden för sol- och vindkraft ökat kraftigt i scenarierna för varje rapport. Detta förklarar IEA bl.a. beror på kostnadsutvecklingen: åren 2010-2022 sjönk kostnaderna för solkraft med 90 procent, för landbaserad vindkraft med 70 procent och för havsbaserad vindkraft med 60 procent.

I det scenario där IEA baserar sin analys på staters nuvarande politik beskriver de vad kostnaden för varje kraftslag, inklusive deras respektive nyttor och kostnader för elsystemet, s.k. VALCOE, förväntas bli i EU.

Det är intressant att IEA förväntar att vindkraftens kostnader i EU bara är hälften så höga som kärnkraftens, även när man inkluderar olika kraftslags kostnader och nyttor för elsystemet. Detta understryker vikten av att staten utformar en teknikneutral politik som ”syftar till att samtliga kraftslag har likvärdiga spelregler” i enlighet med Tidöavtalet.

Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

IEA konstaterar att elen från vindkraften inom EU förväntas öka från 15 procent år 2022, till 32 procent år 2030 och 48 procent till år 2050. Detta sker under förutsättning att EU:s medlemsstater uppnår sina egna klimatåtaganden i tid. Samma scenario visar även att elen från solkraften ökar från 7 procent (2022) till 20 procent 2030) och 24 procent (2050), samt att kärnkraften minskar från 22 procent (2022) till 20 procent (2030) och till 13 procent (2050). När det gäller den globala elproduktionen förväntar IEA att solkraften 24-dubblas, vindkraften 11-dubblas och kärnkraften drygt fördubblas (+124 procent) till år 2050.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35