Svensk Vindenergi / Otillräckligt fokus på 2030 i höstbudgeten

Otillräckligt fokus på 2030 i höstbudgeten

Svensk Vindenergi är överens med regeringen om att Sverige behöver öka elproduktionen dramatiskt. För att behålla den svenska konkurrenskraften måste den nya tillkommande elproduktion byggas ut till lägsta möjliga produktionskostnad. Svensk industri behöver ett konkurrenskraftigt elpris när Sverige elektrifieras. Vi anser att regeringens höstbudget saknar nödvändiga signaler om vikten av ett gott investeringsklimat för vindkraft – som kommer vara det kraftslag som svarar upp emot industrins elbehov till 2030. Vi delar regeringens syn på vikten av teknikneutralitet i Tidöavtalet, men anser att höstbudgeten brister i detta.

Svensk industri är tydlig med att den behöver betydligt mer el till år 2030. Politiken behöver svara upp mot det behovet. För att komma dit på det mest kostnadseffektiva sättet är teknikneutrala spelregler avgörande. Svensk Vindenergi anser att regeringens höstbudget saknar den teknikneutrala styrning och fokus på den kraftigt ökade elproduktion på kort sikt som behövs för att hålla nere elpriserna, behålla Sveriges konkurrenskraft och på längre sikt nå klimatmålen.

Nu handlar det om att politiken ska skapa de bästa förutsättningarna för marknaden att komma med de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Dagens vindkraft byggs i stor skala redan idag, utan subventioner. Det behövs politiska signaler om att Sverige välkomnar investeringar i vindkraft.

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi såg hoppfullt att Tidöavtalet angav elektrifieringen som central för klimatomställningen och lyfte teknikneutralitet som en avgörande princip. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen lägger fram ett budgetförslag på 400 miljarder kronor i kreditgarantier till enskilt kraftslag dagen efter Riksrevisionens svidande kritik om bristande konsekvensanalyser i energipolitiken.

Ett ensidigt fokus på endast kärnkraft är inte teknikneutralitet. Kreditgarantierna borde öppnas upp för alla lösningar som bidrar till ett robust elsystem, men där den politiska risken riskerar begränsa den privata investeringsviljan.

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi

De åtgärder som regeringen har aviserat i höstbudgeten når en bit på elektrifieringsresan, men är inte tillräckliga. Svensk Vindenergi ser dock att det finns ljusglimtar bland regeringens budgetförslag, så som den nya satsningen på lokal och regional energiplanering, ökade medel till myndigheter för att göra miljötillståndsprocessen mer effektiv och satsningarna för elektrifieringen av fordonsflottan.

Teknikneutralitet, förmågor och snabb etablering bör forma energipolitiken, inte föråldrade antaganden

Regeringens syn att energipolitiken måste utformas efter elsystemets behov visar på en föråldrad bild av elsystemet som något statiskt och oföränderligt. Den politiska motiveringen i höstbudgeten är att det främst handlar om att åstadkomma en leveranssäker och trygg elförsörjning med stabila och konkurrenskraftiga priser, samtidigt som vi får en effektiv klimatomställning, där vindkraften utmålas som att den motverkar detta syfte.

Men Svensk Vindenergi anser att det inte går att uppnå det förutnämnda syftet om diskussionen gång på gång fastnar i valet mellan olika kraftslag. All fossilfri elproduktion, och många olika tekniska lösningar, behövs. Det nya moderna elsystemet med flexibla resurser byggs redan nu, där alla kraftslag och tekniker både vill och kan bidra utifrån sina särskilda förmågor. Det innehåller andra kostnadseffektiva och innovativa möjligheter för att skapa stabilitet och leveranssäkerhet i elnätet än vad vi historiskt har varit vana vid. Där bidrar vindkraftsbranschen redan, och vill bidra mer, genom exempelvis nedreglering, energilager och flexibilitet. Denna innovativa utveckling riskerar att stanna av om man bara förlitar sig på en enda teknik.

Chans att leverera i energiinriktningspropositionen

Svensk Vindenergi uppmanar nu regeringen att den kommande energipolitiska inriktningspropositionen fokuserar på att leverera ökad elproduktion till konkurrenskraftigt pris snabbt genom att:

  • Ha siktet inställt på år 2030. Det är helt avgörande för svensk konkurrenskraft och svenska jobb.
  • Möjliggöra en marknadsdesign som kan inkludera så många tekniker som möjligt och låt alla kraftslag och tekniker bidra efter sina förmågor.
  • Se över målstrukturen för att nå Sveriges klimatmål och våra åtaganden enligt Parisavtalet genom att ändra målet om 100 procent fossilfritt elsystem till ett 100 procent fossilfritt energisystem. Då synliggörs den elproduktion som behöver tillkomma för att elektrifiera transport- och industrisektorerna.

Dessutom vill Svensk Vindenergi vill påminna om de åtgärder som underlättar utbyggnaden av elproduktion och stärker Sveriges konkurrenskraft:

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Tomas Hallberg, tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35