Svensk Vindenergi / Positivt med YH-utbildningar anpassade för energi- och klimatomställningens behov

Positivt med YH-utbildningar anpassade för energi- och klimatomställningens behov

Vindkraftsbranschen växer snabbt och behovet av kvalificerade vindkraftstekniker är mycket stort. Utbildningarna har för få sökanden, även om trenden ger vissa tecken ser ut att vända. Nu har regeringen gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att analysera hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan anpassas för att möta kraven som energi- och klimatomställningen ställer på arbetsmarknadens framtida kompetens och svensk konkurrenskraft. Svensk Vindenergi är positiva till initiativet.

Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos tillkommer över 900 vindkraftverk i Sverige 2023-2026. För att möta samhällets ökande elbehov behöver utbyggnaden av vindkraften fortsätta även därefter. Det behövs en vindkrafttekniker per fem vindkraftverk och vi bedömer att det kommer det att behövas minst 1 300 vindkrafttekniker bara i Sverige i slutet av 2020-talet.

De senaste åren har för få studenter sökt sig till YH-utbildningarna för vindkraftstekniker. Svensk Vindenergi ser positiva tecken på att den trenden nu sakta vänder; branschen jobbar aktivt med marknadsföring och platser för lärande i arbete (LIA). Ett större utbud av utbildningar i varierande format, på flera orter och med möjlighet till distansundervisning, kan i sig bli ett viktigt bidrag för fler sökande.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergis kartläggning av medlemsföretagens framtida kompetensförsörjning visar dessutom att en vindkraftspark ger arbetstillfällen både lokalt och regionalt. Kartläggningen visar att våra medlemsföretag sätter stor vikt vid att ha utbildad arbetskraft med kännedom och koppling till bygden.

Bristen på kvalificerade vindkraftstekniker är stor redan i dag, det händer att vindkraftföretag tvingas att till och med flyga in tekniker från andra länder för att täcka behovet. Genom att utbilda inhemsk personal kan vi lösa kompetensförsörjningsfrågan samtidigt som vi skapar nya arbetstillfällen på hemmaplan.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

I det uppdrag regeringen nu gett till MYH ingår att redovisa på vilket sätt yrkeshögskolans utbildningar bidrar till klimatomställningen. MYH ska särskilt beakta hur man inom ramen för uppdraget kan fokusera på fler utbildade inom det tillväxtfrämjande STEM-området som inbegriper ämnena naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik.

Regeringsuppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 6 september 2024.

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35