Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi om Hassler-utredningen

Svensk Vindenergi om Hassler-utredningen

John Hassler deltog på Svensk Vindenergis årliga konferens VIND2023 den 18 oktober där han kommenterade huvuddragen i sin utredning av hur svensk klimatpolitik kan utvecklas utifrån EU:s klimatpaket Fit for 55. Svensk Vindenergi välkomnar Hasslers tydliga budskap om elektrifieringens centrala betydelse för att klara klimatutmaningen.

John Hassler på VIND2023 den 18 oktober. Foto: Joakim Ström

John Hassler understryker i sin utredning att elektrifieringen är vägen framåt för Sveriges konkurrenskraft och klimatomställning. Detta är helt i linje med budskapen från en enad svensk industri och energibransch. Hasslers klimatstrategi har ett tydligt fokus på svensk konkurrenskraft i den nödvändiga strukturomvandling som vi står inför, och han tydliggör att det är bråttom att fortsatta utbyggnaden av elsystemet utifrån industrins kraftigt ökande elbehov redan de närmaste åren.

Hassler skriver bl.a. att ”vindkraftutbyggnaden ser ut att avta inom ett par år i en situation när den behöver öka. Detta riskerar omöjliggöra elektrifieringen av Sveriges basindustri i norra Sverige och skapa mycket stora samhällsproblem i hela landet”. Svensk Vindenergi stämmer in i detta.

Svensk Vindenergi noterar att Hasslers utredning exempelvis säger att Sverige måste införa en motsvarande prioritering av förnybar energi som i EU-kommissionens RePowerEU-paket. Där anger Kommissionen att utvinningen, distributionen och lagringen av förnybar energi ska prioriteras i tillståndsprövningar fram tills att EU är klimatneutralt.

Svensk Vindenergi välkomnar Hasslers förslag att regeringen bör genomföra den s.k. Incitamentsutredningens förslag i betänkandet Värdet av vinden, samt att det är angeläget att snabbt effektivisera och rättssäkra processen för kommunala beslut om vindkraft.

Svensk Vindenergi ser också positivt på att Hassler föreslår ett system som ger kommuner med vindkraft del i de intäkter som vindkraften skapar, samt hans slutsats om att kommunernas kompensation är liten i förhållande till den samhällsekonomiska nyttan av en ökning av vindkraftsutbyggnaden. Svensk Vindenergi anser att det är nödvändigt att ett kommunalt incitament är statligt finansierat, icke fördyrande och omfattar all elproduktion som bidrar till att nå klimatmålen. Regeringen bör snarast möjligt införa förslagen i Incitamentsutredningen resp. utredningen om en rättssäker kommunal prövning av vindkraft som ett paket.

Kontaktpersoner

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35