Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi om regeringens energiinriktningsproposition

Svensk Vindenergi om regeringens energiinriktningsproposition

När regeringen nu lägger fram sin långsiktiga plan för energipolitiken är det viktigt att energi- och elsystemet utvecklas med modern teknik och en teknikinkluderande ansats, där den teknik som kan möjliggöra omställningen kostnadseffektivt ska kunna bidra. Svensk Vindenergi kommenterar beskeden vid pressträffen den 19 mars 2023.

Sverige är mitt i en resa att ställa om samhället från fossila bränslen till att nå klimatmålen, stärka energisäkerheten och den svenska konkurrenskraften för de kommande decennierna. Svensk Vindenergi vill understryka vikten av att omställningen görs med modern teknik och ett teknikinkluderande förhållningssätt, där alla tekniker med förmågor som kan möjliggöra utbyggnaden och leveranssäkerheten på ett kostnadseffektivt sätt får möjlighet att bidra.

För att säkerställa att utbyggnaden går i takt med omställningen föreslår regeringen ett mål om att det svenska elsystemet ska ge förutsättningar för att leverera den el som behövs för en ökad elektrifiering och möjliggöra den gröna omställningen. Regeringen bedömer att elsystemet måste minst dubbleras för att möta ett elbehov om minst 300 TWh till 2045 och att behovet av el i olika geografiska områden bör tydliggöras för år 2030, 2035, 2040 och 2045 och följas upp vid regelbundna kontrollstationer. Det är helt avgörande att Sverige är i fas med industrins behov av el till konkurrenskraftiga priser för att klara konkurrenskraften.

Det är mycket positivt att regeringen har lyssnat på energi- och industrisektorn och inkluderar avstämningar för utbyggnaden av elsystemet fram till år 2045. Vi hade dock velat se att regeringen gick hela vägen eftersom det även hade behövts skarpa etappmål. Det krävs förutsägbarhet framåt för att investeringar i ny elproduktion ska förverkligas.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Regeringen är tydliga med att det måste vara enklare att bygga mer elproduktion. Vid pressträffen lyftes att det på kort sikt är sol och landbaserad vindkraft som snabbast kan byggas ut, på medellång sikt havsbaserad vindkraft samt effekthöjningar av befintlig kärnkraft samt på medellång till lång sikt utbyggnaden av ny kärnkraft. Sveriges elsystem utgörs av en helhet där det är kombinationen av produktionsslag, sammankopplade via elnätet samt möjligheten för olika tekniker att erbjuda olika funktioner som stöttar elsystemet.  

Det är bra att regeringen nu är tydliga med att vindkraften behöver byggas ut i stor skala på kort- och medellång sikt. Alla kraftslag kommer behövas men olika lösningar har olika tidshorisont. Det är dags att lämna kraftslagsdebatten.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Regeringen aviserar även ett leveranssäkerhetsmål om att det svenska elsystemet ska ha förmågan att leverera el där efterfrågan finns, i rätt tid och i tillräcklig mängd, i den utsträckning det är samhällsekonomiskt effektivt. 

När det gäller de förmågor som elsystemet behöver är det grundläggande att ha en teknikneutral ansats, och det är tydligt att det kommer att behövas en kombination av olika tekniska lösningar. Att använda sig av marknadsmässiga lösningar i omställningen och utbyggnaden är samhällsekonomiskt effektivt. Vindkraftsbranschen ser fram emot att följa arbetet med teknikinkluderande leveranssäkerhetsmål.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi kommer nu analysera propositionen i sin helhet. Vi följer arbetet nära med hur energiinriktningspropositionen kopplas ihop med den aviserade propositionen om en kapacitetsmekanism, den pågående elmarknadsutredningen och genomförandet av förnybarhetsdirektivet.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft och energisystem, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35