Svensk Vindenergi / Tydligt att vindkraftsutbyggnad och svensk konkurrenskraft hänger ihop för Moderaterna

Tydligt att vindkraftsutbyggnad och svensk konkurrenskraft hänger ihop för Moderaterna

Moderaterna har beslutat om partiets nya klimatpolitik på partistämman i Umeå. Svensk Vindenergi anser att den nya politiska inriktningen innehåller positiva förändringar inom tillståndsprocessen, incitament för att underlätta elektrifieringen, samt ökad rättssäkerhet vid kommunal tillstyrkan av vindkraftsetableringar.

M-beslut om tillståndsprocesserna kan låta EU-regler gälla även i Sverige

Det är glädjande att Moderaternas partistämma konstaterar att tillståndsprocessen hos berörda myndigheter behöver förbättras och snabbas på avsevärt. Det ligger helt i linje med reglerna i EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv (RED III) som i stora delar lotsades fram under det svenska ordförandeskapet första halvåret 2023.

De nya EU-reglerna ska vara införda i medlemsländernas lagstiftning första halvåret 2025. Det handlar bland annat om att:

  • Den sammanlagde tillståndstiden för alla relevanta tillstånd, inkl. nätkoncession, för förnybar elproduktion får ta max. 24 månader
  • Sökanden ska inte behöva ha mer än en kontaktpunkt under hela tillståndsprocessen
  • Peka ut accelerationsområden där projekt för förnybar elproduktion får förenklade och snabba tillståndsprocesser
  • Se utbyggnad av förnybar energi som ett överordnat allmänintresse

M-beslut om fastighetsskatt till kommunen bygger acceptans för elektrifieringen

Kommunernas roll för att förverkliga utbyggnaden av elproduktion är central. Samtidigt är utbyggnaden en angelägenhet för hela Sverige. Moderaterna säger nu att den fastighetsskatt vindkraften betalar till staten bör överföras till kommunen.

Svensk Vindenergi välkomnar att Moderaterna vill införa ett statligt incitament som kan få fler kommuner att vilja bidra till utbyggd elproduktion, elektrifiering och klimatomställning. Incitamentet behöver komma på plats snabbt, precis John Hassler betonar i sin utredning till regeringen.

Svensk Vindenergi ser gärna att överföringen av fastighetsskatten gäller alla kraftslag. Det skulle minska risken för oförutsedda och oönskade snedvridningar av konkurrensen mellan kraftslagen. Det skulle, som Hassler-utredningen påpekar, betyda mycket för kommunerna men ha liten påverkan på statens finanser. I statens budget för 2023 är fastighetsskatten från alla elproducerande anläggningar 980 miljoner kr.

Elanvändningen förväntas öka med 140 terawattimmar (TWh) till år 2035 enligt en myndighetsgemensam bedömning. Överföringen av fastighetsskatten från elproducerande anläggningar skulle täckas fullt ut när elanvändningen har ökat med 2 TWh. Resten är ren vinst för staten.

När det gäller incitament för närboende har Incitamentsutredningens förslag i betänkandet Värdet av vinden tagits emot väl av remissinstanserna. Svensk Vindenergi är generellt positiva till förslaget om intäktsdelning med närboende och bygd. Det är bra med ökad tydlighet men Svensk Vindenergi vill betona att fördyrade åtgärder kan leda till att investerarnas intresse minskar.

Vi hoppas att Moderaterna skyndsamt går vidare med förslagen.

M-beslut om kommunal tillstyrkan ökar rättssäkerheten och förutsägbarheten

Det är bra att Moderaternas partistämma har uppmärksammat problemen med det kommunala vindkraftsvetot. Den nu gällande regeln tillåter godtyckliga beslut, behöver inte motiveras, innebär obefintlig förutsägbarhet, ger utslag som inte kan överklagas och kommunen kan när som helst sin tillstyrkan.

Advokater från 13 ledande advokatfirmor har konstaterat att det kommunala vindkraftsvetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Regeln behöver ändras.

Moderaternas önskan om information i tidigt skede är i allt väsentligt rimlig och det finns redan färdigutredda förslag som kan gå dessa önskningar till mötes. Dessa förslag innebär att kommunens planmonopol bibehålls, men att kommunens besked ska lämnas tidigt – baserat på karta över projektområde, maximalt antal vindkraftverk, vindkraftverkens maximala totalhöjd – och att kommunens besked blir bindande genom tillståndprövningsprocessen. Detta är dessutom förslag om Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står bakom.

Kontaktpersoner

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35