Svensk Vindenergi / Vänta inte med goda förslag från Regeringsprövningsutredningen

Vänta inte med goda förslag från Regeringsprövningsutredningen

Den 5 februari lämnade Regeringsprövningsutredningen över sitt betänkande till regeringen. Svensk Vindenergi välkomnar utredningens förslag och uppmanar regeringen att skyndsamt remittera de delar som inte är beroende av arbetet i andra pågående utredningar, för att inte fördröja tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft.

Intresset för att bygga havbaserad vindkraft i Sverige är fortsatt starkt. De havsvindparker som väntar på tillstånd behöver snarast få positiva besked för att kunna få till investeringsbeslut så att de kan komma på plats och bidra till att pressa elpriset. Idag finns det drygt 440 TWh havsbaserad vindkraft under utveckling i svenska vatten, varav drygt 190 TWh ansöker om tillstånd. För att kunna få till investeringar i projekten är det avgörande att ha tillstånden på plats. 16 projekt väntar på tillstånd från regeringen.

Behovet av att effektivisera tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon (SEZ) är stort. Svensk Vindenergi välkomnar därför Regeringsprövningsutredningens förslag om att ansökningar om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon ska göras direkt till Mark- och miljödomstolen (MMD), som sedan ska bereda ärendena och lämna över dem till regeringen för prövning. Det blir också mer effektivt att MMD samtidigt ska bereda Natura 2000-tillstånd när ett sådant krävs. Idag lämnas tillståndsansökan till regeringen, som delegerar tillståndsärenden till Länsstyrelserna för beredning inför regeringsbeslut.

Svensk Vindenergi instämmer med utredningen att det ger störst samordningsvinster att beredningen görs av MMD, som redan prövar elanslutningen till land för vindkraftsparker i SEZ. Det är positivt att utredningen nu visar på de möjligheter som redan finns i miljöbalken att samla en så stor del av prövningen vid domstolarna.

Regeringsprövningsutredningen har dock haft ett begränsat uppdrag och en del av de frågor som återstår att lösa för en mer effektiv tillståndsprövning har i stället lagts på andra utredningar. Det gäller främst utredningen för havsbaserad vindkraft som ska lämna sina förslag i juni i år, och som bland annat ska analysera hur regelverket för användning av havsområden vid etablering av vindkraft kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv och tydlig för vindkraftparker som ligger både i den ekonomiska zonen och territorialhavet. Svensk Vindenergi vill ändå uppmana regeringen att remittera Regeringsprövningsutredningens förslag redan nu för att kunna genomföra de delar som inte påverkas av andra utredningar så snart som möjligt.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft och energisystem, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35