Svensk Vindenergi / Viktig och händelserik höst väntar

Viktig och händelserik höst väntar

Klimatkatastroferna har avlöst varandra under sommaren och på nytt visat behovet av kraftfulla åtgärder för att stoppa koldioxidutsläppen. Grön och billig el från vindkraft är en nyckel i Sveriges omställning – något vi fortsätter lyfta fram i våra omvärldskontakter.

Mitt bland klimatkriserna presenterade också FN:s klimatpanel, IPCC, sin senaste rapport. IPCC inskärper hur allvarlig situationen är och hur bråttom det är att agera. Klimatförändringarna har länge diskuterats som en fråga för framtiden, men liv och natur påverkas redan här och nu.

Vindkraft och industri i samspel

Viljan att ställa om är stor bland företagen. Det är inte där problemet ligger. Utmaningen handlar främst om att politiken nu måste göra bolagens stora planerade satsningar möjliga. Industri efter industri ska ersätta fossil energi med grön el. Det sker i alla sektorer och över hela landet. Kända exempel är satsningarna i norra Sverige på fossilfri produktion av järn och stål. Sveriges behov av el väntas vara dubbelt så stort inom 20 år. Det som efterfrågas är förnybar el med låg kostnad.

Det är här som vindkraften kommer in i bilden. Ska industrins omställning, för en hållbar framtid och stärkt konkurrenskraft, vara möjlig, då krävs det snabbt utbyggd vindkraft – det kraftslag som har lägst produktionskostnad av de som kan byggas ut i stor skala. Vindkraften ger minskade klimatutsläpp och säkrar jobb, tillväxt och skatteintäkter.

Viktiga händelser framför oss

Det här är ett centralt budskap för oss – Svensk Vindenergi och medlemsföretagen – i våra kontakter med politiker, näringsliv och invånare i lokalsamhället. Men också i det arbete som sker nationellt, där vi har många viktiga händelser framför oss i höst. Regeringen lägger fram sin strategi för samhällets elektrifiering. Energimyndigheten presenterar å sin sida ett förslag till vätgasstrategi. Flera viktiga remissvar ska också lämnas in, bland annat kring kommunernas veto, artskydd, klimaträtt och stödtjänster. Nya regler kring anslutning till stamnätet är därtill att vänta. Och samtliga riksdagspartier ska nu samlas för att forma sin politik inför nästa års val.

Politiskt ledarskap och mod ett måste

Vindkraftens klimatnytta är känd. Men jag är långt ifrån säker på att alla kopplar ihop vindkraften med industrin och dess omställning som är avgörande för lokalsamhällets fortsatta utveckling och välfärd. Och trots alla klimatlarm, så agerar ledande politiker och tjänstemän fortfarande ibland som att det finns tid att låta åtgärder och insatser dra ut på tiden. Här måste vi, hela branschen, hjälpas åt att få politiken att gjuta det mod som driver igenom reformer skyndsamt. Gör vi det tillsammans kommer vi lyckas. Vi kommer att bidra till en framgångsrik klimatomställning och konkurrenskraft.

Med tanke på de många uppgifter vi har framför oss är jag också extra glad över att ha ett förstärkt kansli på plats. Lina Kinning, senast på Infrastrukturdepartementet, ska ansvara för bland annat havsbaserad vindkraft och energisystemfrågor. Anders Norrman, som rekryterats från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har tillträtt som kommunikationsansvarig. Lina och Anders kommer att bli mycket viktiga tillskott, för både kansliet och branschen i stort.

Väl mött i höst!

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi