Svensk Vindenergi / Vindbranschen om Klimatpolitiska rådets årliga rapport

Vindbranschen om Klimatpolitiska rådets årliga rapport

Klimatpolitiska rådet har nu presenterat sin årliga rapport med utvärdering av regeringens samlade politik i förhållande till Sveriges och EU:s klimatmål och konstaterar att planen inte är tillräcklig för att nå klimatmålen. Svensk Vindenergi ger vindkraftbranschens position till slutsatserna i rådets rapport.

Klimatpolitiska rådets rapport innehåller en analys av regeringens klimathandlingsplan från december 2023. Rådet konstaterar att den inte innehåller tillräckligt med åtgärder för att klimatmålen ska nås.

I sin rapport lämnar rådet rekommendationer till regeringen. En av dem är att utveckla en bredare och mindre sårbar elektrifieringsstrategi, som bland annat löser frågan om ersättning till kommuner vid vindkraftsetableringar och skapar goda förutsättningar för investeringar i havsbaserad vindkraft, solel, elnät, energilager och flexibel och effektiv energianvändning.

Svensk Vindenergi håller med om att de kommuner där vindkraften finns bör få ersättning enligt en transparent och rättvis modell. Regeringen bör därför snabbutreda lösningen att fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla kommunen i stället för staten. Vi anser även att ett förbättrat investeringsklimat för havsbaserad vindkraft samt investeringar i elnät, energilagring och flexibilitetslösningar är centrala för att kunna möta det ökade elbehovet.

Klimatpolitiska rådet rekommenderar också regeringen att ta fram en tydlig svensk position för ett vetenskapligt grundat och ambitiöst klimatmål för EU år 2040 i god tid innan den nya Europeiska kommissionen tillträder. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att se till att Sverige är ledande i klimatomställningen och att driva ambitiösa positioner när 2040-målet behandlas vid EU:s kommande rådsmöten.  

Svensk Vindenergi instämmer också i rådets rekommendation om att den uppdaterade nationella energi- och klimatplan som Sverige ska lämna in till EU i juni bör användas som en möjlighet för att förtydliga hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen.

Kontaktpersoner

Ina Müller Engelbrektson, branschjurist, Svensk Vindenergi
073-021 29 85

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft och energisystem, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35