Vår integritetspolicy

Du har blivit hänvisad hit för att Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening (”Svensk Vindenergi”, ”vi” eller ”oss”) såsom personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig, vilket vi gör för att du är en viktig person för oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med gällande regelverk, inklusive EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”)[1] samt vad som i övrigt anges nedan.

De personuppgifter Svensk Vindenergi behandlar

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din organisationsroll och din organisation. Ibland kan ytterligare information behandlas, t.ex. om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv kan anses ha offentliggjort informationen.

Svensk Vindenergis ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtal med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse. Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

Svensk Vindenergi behandlar personuppgifter när du:

  • söker, förändrar eller avslutar medlemskap i föreningen Svensk Vindenergi,
  • ingår i något av Svensk Vindenergis råd eller arbetsgrupper,
  • registrerar dig på någon av Svensk Vindenergis webbplatser för nyhetsprenumerationer,
  • anmäler dig för nyhetsbrev eller liknande,
  • anmäler dig till att delta på de evenemang som Svensk Vindenergi arrangerar,
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,
  • besvarar enkäter,
  • förekommer på fotografier eller på video tagna vid Svensk Vindenergis olika evenemang,
  • söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon.

Fördjupning

Vår behandling av dina personuppgifter beskrivs i mer detalj i fem olika avsnitt, varav ett eller flera kan komma att beröra dig beroende på vilken relation du har till oss, följt av en generell beskrivning av hur och vad du kan kontakta oss om angående vår behandling av dina personuppgifter.

Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte

Här beskrivs den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att vi kommunicerar och upprätthåller våra kontaktnät, marknadsföring och kunskapsutbyte.

Representanter för medlemsföretag

Här riktar vi oss till dig som agerar i egenskap av representant för ett medlemsföretag då vi administrerar din arbetsgivares medlemskap, samt redogör för hur vi hanterar dina personuppgifter när vi administrerar din arbetsgivares medlemskap i Svensk Vindenergi.

Evenemang och möten

Här beskrivs den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att vi arrangerar olika typer av evenemang och möten; både digitala och fysiska.

Talare och föreläsare på våra evenemang

Här riktar vi oss till dig som deltar som talare eller föreläsare på något av de evenemang som Svensk Vindenergi arrangerar.

Arbets- och praktiksökande

Här riktar vi oss till dig som har eller planerar att skicka in en jobb- eller praktikansökan till Svensk Vindenergi.

Säkerhetsåtgärder

Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig strävar vi alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Det innebär att vi löpande bedömer och tar hänsyn till såväl tekniska som organisatoriska risker för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha rådgivning kring dataskydd och integritetsfrågor är du välkommen att kontakta oss.

Skicka oss ett mejl till: info@svenskvindenergi.org

Our Privacy Policy in English


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.