Evenemang och möten

Vårt ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera och administrera ditt deltagande på våra evenemang och möten.

Vi lagrar dina uppgifter för att kunna återkoppla till dig inför, under och efter evenemangets eller mötets genomförande t.ex. för att administrera ditt deltagande genom registrering, betalningar, avgifter etc., ge dig praktisk information och påminnelser inför genomförandet av evenemanget eller mötet, genomföra en utvärdering av evenemanget eller mötet, informera dig om kommande evenemang eller möten genom vår marknadsföring, samt inkludera dig i framtida nätverkande och kunskapsutbyte (se Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte).

När du förekommer på fotografier eller på video tagna vid våra olika evenemang och möten behandlar vi uppgifter i syfte att dokumentera evenemanget eller mötet, använda det i vår kommunikation om sakfrågor, samt i marknadsföring av kommande evenemang och möten.

Vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter enligt relevant lagstiftning samt för faktureringsändamål.

Hur vi behandlar

I samband med utskick om, och inbjudningar till, våra evenemang och möten använder vi oss av externa leverantörer för teknisk funktionalitet inom ramen för de angivna ändamålen, såsom exempelvis utskick av mejl samt hantering av anmälningar till de evenemang och möten som vi arrangerar.

Som regel upprättar vi deltagarförteckningar i samband med våra evenemang och möten. En deltagarförteckning inkluderar namn, organisationsroll och organisation. Vi delar deltagarförteckningar med andra anmälda deltagare (se Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte).

När du förekommer på fotografier eller på video tagna vid våra olika evenemang och möten kan vi komma att behandla uppgifter i vår kommunikation om sakfrågor, samt i marknadsföring av kommande evenemang och möten.

Vad vi behandlar

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din organisationsroll, din organisation, matpreferenser i de fall vi serverar mat och dryck på våra fysiska evenemang, samt fotografier och video när du förekommer på fotografier eller på video. Ibland kan ytterligare information behandlas, t.ex. om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv kan anses ha offentliggjort informationen.

Rättslig grund – rättslig skyldighet

Förutom GDPR ställer t.ex. bokföringslagen krav på oss i fråga om redovisning och fakturering.

Rättslig grund – berättigat intresse

Utöver den behandling som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter sker även viss behandling med stöd av ett annat berättigat intresse än rättslig skyldighet. Vi tar däri hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen, i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter, och bedömer om vårt intresse är berättigat.

Insamling och utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig eller från en kollega som anmält dig till ett evenemang eller möte i ditt ställe. Vi delar med oss av relevanta delar av uppgifterna till andra evenemangs- och mötesdeltagare samt till sådana leverantörer som behövs för utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis:

  • nätverkande och kunskapsutbyte (andra evenemangsdeltagare – se även Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte),
  • administration (via eventbyrå, eventuella underleverantörer och de externa leverantörer som tillhandahåller anmälningssystem till våra evenemang),
  • betallösningar (ekonomer, revisorer, kortföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer),
  • information och marknadsföring (via webb/kommunikationsbyråer, externa leverantörer för teknisk funktionalitet och därtill kopplad distribution),
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål, i det här fallet sex månader efter att evenemanget eller mötet ägt rum. Efter avslutat evenemang fortsätter behandlingen av dina personuppgifter för att möjliggöra nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte (se Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte).