Representanter för medlemsföretag

Vårt ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera medlemskapet för det medlemsföretag du representerar, samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna arbeta för våra medlemmars intressen samt möjliggöra nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte (se Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte).

Vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter enligt relevant lagstiftning.

Hur vi behandlar

Vi samlar in uppgifterna och lagrar dem i våra register.

Vad vi behandlar

Uppgifterna vi behandlar om dig är de uppgifter du lämnar till oss som är av relevans för ert medlemskap. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din organisationsroll i det medlemsföretag du representerar. I förekommande fall behöver vi ditt personnummer för att korrekt identifiera dig t.ex. om du ingår i Svensk Vindenergis styrelse, valberedning eller liknande.

Rättslig grund – rättslig skyldighet

Förutom GDPR ställer t.ex. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och bokföringslagen (1999:1078) krav på oss i fråga om redovisning och fakturering.

Rättslig grund – berättigat intresse

Utöver den behandling som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter sker även viss behandling med stöd av ett annat berättigat intresse än rättslig skyldighet. Vi tar däri hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen, i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter, och bedömer om vårt intresse är berättigat.

Insamling och utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig eller från vår huvudkontaktperson på det medlemsföretag du representerar. Vi delar uppgifterna endast inom vårt föreningskansli samt till sådana leverantörer som behövs för utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis:

  • nätverkande och kunskapsutbyte (för att kunna arbeta för våra medlemmars intressen – se Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte),
  • betallösningar (ekonomer, revisorer, kortföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer),
  • information och marknadsföring (via webb/kommunikationsbyråer, externa leverantörer för teknisk funktionalitet och därtill kopplad distribution),
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer att det är berättigat med hänsyn till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål.