Svensk Vindenergi / År 2023 starkt vindkraftsavslut

År 2023 starkt vindkraftsavslut

Under det fjärde kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på 730 megawatt (MW), vilket gör det till fjärde bästa kvartalet någonsin. Det visar Svensk Vindenergis statistik och prognos för det fjärde kvartalet år 2023.

År 2024 inleddes med att elproduktionen från vindkraft slog rekord efter rekord. Ny statistik från Svensk Vindenergi över vindkraftsutbyggnaden i Sverige ger också flera positiva besked, bl.a. att det beställdes 730 megawatt (MW) nya turbiner under fjärde kvartalet 2023 vilket gör det till det fjärde bästa någonsin, och att driftsättningen av ny vindkraft var fortsatt hög med totalt 1 973 MW under året. En positiv trend i beställningar av vindkraftsturbiner förstärks efter 2023 års sista kvartal och nivåerna återhämtar sig från ett mycket svagt 2022.

Svensk Vindenergi prognos pekar på att vindkraften kan producera 55 terawattimmar (TWh) år 2026 och då stå för ca 28 procent av Sveriges elproduktion. Utbyggnaden av ny vindkraftsproduktionen efter år 2026 är dock beroende av att Sverige har ett fortsatt attraktivt investeringsklimat.

Ett attraktivt investeringsklimat i Sverige är en förutsättning för att få elproduktion på plats i takt med industrins behov. Om investeringsklimatet förbättras kan vindkraftens utbyggnadstakt öka vilket är nödvändigt för att möta behovet av mer fossilfri el. Nu behövs tydliga politiska signaler som understryker vikten av investeringar i vindkraft, effektivare tillståndsprocesser och långsiktiga spelregler.

Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

Fler tillstånd kan ge havsvind snabbare

I denna kvartalsrapport finns en fördjupning av läget för havsbaserad vindkraft i Sverige. Den visar att det idag finns drygt 440 TWh havsbaserad vindkraft under utveckling i svenska vatten, varav drygt 190 TWh ansöker om tillstånd. För att kunna få till investeringar i projekten är det avgörande att ha tillstånden på plats. Just nu har projekt som kan ge ca 10 TWh fått tillstånd och bidra med ny elproduktion innan år 2030 om investeringsförutsättningarna är goda. Dessa projekt ligger främst i södra Sverige där behovet av ny elproduktion idag är som störst.

Intresset för att bygga havbaserad vindkraft i Sverige är fortsatt starkt. De havsvindparker som väntar på tillstånd behöver snarast få positiva besked för att kunna få till investeringsbeslut så att de kan komma på plats och bidra till att pressa elpriset. Svenska Kraftnät behöver också planera kommande elanslutningar i takt med utbyggnaden av elproduktion. Andra länder i vår närhet agerar kraftfullt för en ökad vindkraftsutbyggnad. Sverige riskerar att halka efter.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Om statistiken och prognosen

Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Statistiken baseras på data från turbinleverantörer och andra marknadsdeltagare. Den kortsiktiga prognosen bygger på investeringsbeslut och en bedömning av projekt som kan tänkas komma till, samt nya projekt som befinner sig i tillståndsprocessen.

Under fjärde kvartalet år 2023 beställdes vindkraftsturbiner på totalt 730 MW. Svensk Vindenergis kortsiktiga prognos visar att vindkraften når en installerad kapacitet på totalt 19 759 MW i slutet av år 2026 och en årsproduktion på 55 TWh.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35