2013-10-24

Pressmeddelanden

Audi får Stora Förnybarhetspriset 2013

(English version below the Swedish)

Biltillverkaren Audi med sitt fordonsbränsle e-gas får Stora Förnybarhetspriset 2013. Priset delades i dag ut på Svensk Vindenergis årliga konferens på Waterfront i Stockholm.

– Med bränslet e-gas kan Audi på ett effektivt sätt tillvarata den förnybara elens potential. Genom att lagra överskottet från vindkraft i gasnäten och öka produktionen av förnybara drivmedel blir det dubbel nytta för klimatet, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. 

Stora Förnybarhetspriset delades ut av Annika Helker Lundström under konferensen ”Vind – Framtidens elförsörjning”. Motiveringen lyder:

Med sitt nya koncept e-gas väver Audi samman det förnybara elsystemet och hållbara transporter. Genom fokus på effektivitet och klimat i varje led har Audi skapat en nästintill koldioxidfri process som både ger nya möjligheter att lagra överskottsel från vind och sol och tillför ett nytt utsläppsfritt drivmedel till marknaden.

Med el från vindkraftverk produceras vätgas som får reagera med den koldioxid som uppstår när förnybar biogas framställs från organiskt avfall. Resultatet blir en syntetisk gas, e-gas, som beräknas kunna försörja 1 500 av Audis nya gasbil A3 Sportback. Med ett brett systemperspektiv och genom mod och framsynthet visar Audi därmed vägen för ett klimatmässigt hållbart samhälle.

 -Audi har ett långsiktigt mål för koldioxidneutral mobilitet. För att påskynda processen har Audi valt att gå utanför de traditionella ramarna för biltillverkning och investerar även i utvecklingen av förnybara bränslen. Vi är både stolta och glada för att Svensk Vindenergi uppmärksammat Audis satsning på e-gas, säger Nils Simonsson,  marknadschef Audi Sverige.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är IKEA, Tesla Motors och nu Audi e-gas.

Foto på Stora Förnybarhetspriset  – fotograf Jonas Torstensson

Foto prisutdelningen  – fotograf Patrik C Österberg

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Irene Bernald, press- och pr-chef Audi, tel 08-553 865 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99
 

 
The 2013 Swedish Renewable Energy Award goes to Audi

The winner of the 2013 Swedish Renewable Energy Award is the car maker, Audi, in recognition of its e-gas vehicle fuel. The award was presented today at Svensk Vindenergi’s annual conference at Stockholm Waterfront.

“The e-gas fuel means that Audi can take full advantage of renewable electricity. By storing the surplus energy from wind power in the gas network and increasing the production of renewable fuel, the climate benefits twice”, says Annika Helker Lundström, CEO of Svensk Vindenergi. The Swedish Renewable Energy Award was presented by Annika Helker Lundström during the ”Wind – the electricity supply of the future” conference. The jury explained its decision as follows:

With its new e-gas concept, Audi is bridging the gap between the renewable electricity system and sustainable transport. By focusing on efficiency and climate at every stage, Audi has created a virtually carbon dioxide-free process which provides both new opportunities to store surplus electricity from wind and sun, and gives the market a new, emission-free fuel.

Electricity from Audi’s own wind turbines is used to produce hydrogen gas which is allowed to react with the carbon dioxide generated when renewable biofuel is produced from organic waste. The result is a synthetic gas, e-gas, which is expected to fuel 1,500 of the new Audi A3 Sportback gas-powered cars. Through its broad perspective on systems and its daring and far-sighted approach, Audi has shown us how to achieve a sustainable society with minimal impact on the climate.

”Audi has a long-term goal of carbon-neutral mobility. To achieve this more quickly, Audi has decided to step outside the traditional boundaries of car manufacturing and invest in developing renewable fuels. We are delighted that Svensk Vindenergi has recognised Audi’s work on e-gas”, says Nils Simonsson, Marketing Manager of Audi Sweden.

The beautiful award made from recycled glass is the work of eco artist Jonas Torstensson, and is a representation of wind, sun and water in harmony.

The Swedish Renewable Energy Award was instituted in 2011, with the aim of highlighting business role models who show a deep understanding of the need to use renewable energy and the important role the private sector can play in this transition. The award was first presented to IKEA, followed by Tesla Motors in 2012. They have now been joined by Audi e-gas.

Link to photos in the Swedish version.

For more information, please contact:
Annika Helker Lundström, CEO, Svensk Vindenergi, tel +46 (0)70 699 41 85
Irene Bernald, press- och pr-chef Audi, tel 08-553 865 51
Monica Bracco, communcation and media, Svensk Vindenergi, tel +46 (0)70-397 28 99