2008-01-23

Pressmeddelanden

Bara genom storsatsning på vindkraft kan vi klara EU:s förnybarhetsmål för Sverige!

–         EU-kommissionens krav på Sverige att kraftigt öka den förnybara energin till år 2020 kan bara klaras med en storskalig vindkraftsutbyggnad, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft.

Det förslag som EU-kommissionen presenterat idag innebär en mycket kraftig ökning av den förnybara energiproduktionen i Sverige de kommande 12 åren. Vindkraften är idag den förnybara energikälla med störst potential för en omfattande ökning av den svenska elproduktionen. Detta understryks bl.a. av att Energimyndigheten nyligen föreslagit ett planeringsmål för 2020 på 30 TWh vindkraft, vilket kan jämföras med dagens vindkraftsproduktion på ca 1.5 TWh.

– För att ta tillvara dessa möjligheter krävs att vi alla tar vårt ansvar. Toleransen för vindkraftsutbyggnaden måste öka, byggandet av vindkraftverk underlättas och stödsystemen anpassas så att också havsbaserad vindkraft möjliggörs, säger Matthias Rapp.

Vindkraftens positiva klimateffekter är självklara. En storskalig utbyggnad skulle dessutom innebära ett värdefullt bidrag till sysselsättningen i hela landet, bidra till att vårt beroende av importerad energi skulle minska samt ge goda exportmöjligheter av både teknik, know-how och energi.

– Kommissionens förslag om att medlemsländerna måste begränsa tiden för handläggning av bygglov och andra tillståndsprövningar, välkomnas varmt av vindkraftsbranschen, avslutar Matthias Rapp.

Fakta:
Sverige producerade år 2007 145 TWh el varav 1% utgjordes av vindkraft från 958 vindkraftverk med 788 MW installerad effekt..

Senast uppdaterad ( 2008-01-23 )