2015-10-21

Pressmeddelanden

Bra beslut i riksdagen

Det är positivt att förutsättningarna nu klarats ut för ny förnybar elproduktion fram till 2020. Marknadens aktörer har fått klara besked om att utbyggnaden av förnybar el kan fortsätta. Detta skapar förutsättningar för investeringar och jobb, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Stödet till förnybar elproduktion har varit mycket framgångsrikt för att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen till en låg kostnad för elkonsumenterna. Riksdagens beslut innebär att utbyggnaden kan fortsätta tack vare tekniska justeringar i systemet och ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 terawattimmar mellan åren 2002 och 2020. Justeringarna gör att det stora överskottet på elcertifikat som byggts upp kan minska och att prisnivåerna därmed börjar återställas vilket ger en positiv effekt på investeringsläget.

Sverige har god eltillgång men det är viktigt att den nya el som produceras inte stängs in i norra Sverige. Därför är det viktigt att elnätet förstärks och byggs ut både nationellt och internationellt. På sikt kan Sverige exportera mer förnybar el till länder i Europa med sämre förutsättningar. Detta är bra både från ett klimat- och samhällsekonomiskt perspektiv.

För att fortsatt attrahera de stora investeringar som krävs på vägen till ett förnybart energisystem är det viktigt att klargöra förutsättningar för förnybar elproduktion bortom 2020. Ett mål för 2030 behöver nu tas fram, säger Charlotte Unger.

För mer information:
Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99