Svensk Vindenergi / Budgeten måste snabbt följas upp av nya reformer

Budgeten måste snabbt följas upp av nya reformer

Regeringens planerade budgetsatsningar på energi- och klimatomställningen är välkomna. De behöver snabbt följas upp av förändrade regler och nya direktiv till myndigheter – åtgärder som kostar lite men ger stor nytta.

Regeringen föreslår bland annat att myndigheter ska få mer resurser för att pröva tillstånd på energi- och klimatområdet, till exempel för nya elnät. En satsning på 80 miljoner kronor föreslås för länsstyrelsernas arbete med klimatomställningen, som bland annat handlar om att genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen, vindkraftsstrategin och elektrifieringsstrategin regionalt.

Behovet av el ökar till följd av klimatomställningen

– Sverige står inför en genomgripande och brådskande omställning. Klimatutsläppen som värmer upp vår planet ska bort. Fossil energi ska på kort tid bytas ut mot grön el inom industrier och transporter. Behovet av el väntas bli minst dubbelt så stort inom 20 år, och det ställer krav på en kraftig utbyggnad av elproduktionen och elnäten. Regeringens budgetsatsningar kommer bidra till det, men de måste följas upp av fler åtgärder, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Regler måste förenklas för att möjliggöra elektrifieringen

En viktig åtgärd är att förändra och förenkla de regler som omfattar utbyggnaden av elproduktion och elnät, det vill säga bland annat de regler som myndigheter nu får resurser att hantera. Det är också centralt att alla berörda myndigheter instrueras att aktivt bidra till klimat- och energimålen.

– Detta är åtgärder som kostar lite men ger stor nytta. Sveriges ledande politiker och hela det offentliga Sverige måste agera snabbt och kraftfullt för att möjliggöra de stora satsningar som planeras på klimatomställningen inom näringslivet, säger Daniel Badman.

Vindkraften kan bäst möta industrins behov av el

LKAB, H2 Green Steel, Ovako, SSAB, Northvolt med flera har aviserat investeringar på tillsammans cirka 1 000 miljarder kronor – en historiskt stor summa.

– Satsningarna handlar om både klimat och konkurrenskraft, och vindkraften är det kraftslag som har bäst förutsättningar att möta industriernas behov av el. Vindkraften kan byggas ut snabbt, i stor skala och till låga kostnader. Mellan 2017 och 2024 görs investeringar på över 110 miljarder i vindkraften, men dess elproduktion kommer att behöva öka ännu mer, säger Daniel Badman.

Exempel på åtgärder som regeringen bör vidta

– Sätt ett expansivt mål för elproduktionen. Målet bör ligga i intervallet 350-400 terawattimmar.

– Förändra det kommunala vetot gällande vindkraft för ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet.

– Säkra att utbyggnaden av elnät sker proaktivt, och inte reaktivt som i dag, genom instruktioner till Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

– Förändra miljöbalken så att klimatnytta vägs in i miljöprövningen av utbyggnader.

– Uppdra Försvarsmakten att bidra till bättre förutsättningar för vindkraften.

Läs vidare

Fler förslag i rapporten ”Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

Budgetpropositionen för 2022

Kontakt

Daniel Badman, VD

E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-972 54 37