2013-05-03

Pressmeddelanden

Den förnybara energin förväntas öka mest i världen

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) förutspår i en ny studie att de årliga investeringarna i förnybar energi kommer att öka med 230 procent fram till och med 2030. Detta är 35 procent högre än vad Bloomberg trodde för ett år sedan. Fram till år 2030 förväntas 70 procent av all nyinstallerad elproduktion vara förnybar. Förklaringen är de sjunkande kostnaderna för förnybar energi.

– Detta är en glädjande nyhet som visar att vindkraft och annan förnybar elproduktion är konkurrenskraftigt gentemot de traditionella kraftslagen såsom kol och olja, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Det är främst de allt lägre kostnaderna för förnybar energi som lyfts fram och är den största förklaringen till den uppskruvade prognosen. Inom energisektorn förutspår Bloomberg att 70 procent av alla investeringar i elproduktion mellan åren 2012 och 2030 kommer att utgöras av förnybara energislag. Endast 25 procent kommer att vara i form av kol, gas eller olja och den återstående delen av kärnkraft. Även om billig skiffergas just nu utgör ett potentiellt hot mot förnybar energi, bedömer Bloomberg att investeringar i förnybar energi tillhör framtiden, tack vare sjunkande kostnader.

I studien betonar Bloomberg särskilt vikten av att anpassa elsystem och elmarknader till integrering av stora mängder förnybar elproduktion, vilket kommer att kräva stora investeringar i nätinfrastruktur, laststyrning och tekniker för energilagring.

– Mot bakgrund av slutsatserna i denna studie är det viktigt att regeringen ger lämpliga myndigheter i uppdrag att analyserar på vilket sätt stora mängder förnybar el ska kunna integreras i elsystemet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt avslutar Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070 -164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99