2009-05-19

Pressmeddelanden

Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen bidrar till att utbyggnaden av vindkraft i Sverige minskar jämfört med 2008

Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen bidrar till att utbyggnaden av vindkraft i Sverige minskar jämfört med 2008. Det har blivit svårare att få fram kapital för investeringar och det är just nu heller inte lönsamt att investera i vindkraft. Får inte vindkraften de stöd som behövs riskerar regeringen att inte nå sina egna uppsatta mål.

– De brister som finns i elcertifikatsystemet gör att investeringstakten kommer att avta för de allra flesta projektörer av vindkraft. Tillståndsgivna projekt skjuts upp på en obestämd framtid. Men de större kraftbolagen kommer troligtvis ändå att bygga under 2010, säger Matthias Rapp, vd hos Svensk Vindenergi, som idag har årsstämma och seminarium.

Sammanlagt är nu 12 större vindkraftparker i drift i Sverige. Under 2008 uppfördes 134 vindkraftverk med en total effekt av 236 MW. I år räknar branschorganisationen med en kraftig minskning till drygt 150 MW. Utsikterna för 2010 ser något bättre ut då ett flertal större projekt som påbörjats under 2009 blir färdiga.

Antalet tillståndsgivna projekt omfattar nu 340 landbaserade vindkraftverk fördelade på 17 parker på minst 10 MW vardera. Om dessa byggs innebär det mer än en fördubbling av elproduktionen från vindkraft. Och byggs också de tillståndsgivna parkerna till havs tillförs ytterligare drygt 6 TWh vindkraftsel.

– Vi ser med oro på regeringens passiva hållning i vindkraftsfrågan. Andra länder skjuter till de medel som behövs i kristider för att byggnationen av vindkraft inte ska avstanna. Stödsystem förbättras och lånegarantier via den europeiska investeringsbanken ställs till branschens förfogande i många andra länder, men inte här avslutar Matthias Rapp.