2012-03-30

Pressmeddelanden

Det krävs ett politiskt beslut om försvaret och vindkraften!

Det finns ingen reell motsättning mellan Försvarsmaktens intressen och en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Det skriver branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Energi i ett gemensamt remissvar på Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) redovisning av regeringens uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft.

Svensk Vindenergi och Svensk Energi kritiserar i sitt remissvar att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, inte tagit det helhetsgrepp som uppdraget syftade till. FOI har kartlagt skillnaderna mellan Sverige och andra länder, men inte analyserat om dessa skillnader är motiverade.

Den sammanlagda omfattningen av Försvarsmaktens restriktioner motsvarar drygt halva landytan i södra Sverige (elområde 3-4) och en femtedel i norra Sverige (elområde 1-2).

– Det betyder att inskränkningarna är särskilt kännbara i de södra delarna av landet där behovet av att bygga ny elproduktion är störst, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

– Vidare innebär detta också påverkan på utformningen av hela kraftsystemet i Sverige och inom Norden, säger Kjell Jansson, vd Svensk Energi.

En ny enkät bland Svensk Vindenergis medlemsföretag visar att Försvarsmaktens beslut om att stoppa vindkraft runt militära flygplatser berör minst 1 100 vindkraftsverk som nu befinner sig i tillståndsprocessen.

Regeringen har tidigare markerat att Försvarsmaktens anspråk är orimliga. ”Jag har noterat att man i andra länder kan flyga och ha vindkraft samtidigt, så det borde kunna gå också i Sverige – i synnerhet med tanke på att vi har så stora avstånd och bor så glest som vi gör. Jag tror att vi ska kunna hitta en bra samsyn”, sade den tidigare näringsministern Maud Olofsson i riksdagen i december 2010 då utredningen tillsattes.

– Det är mycket positivt att regeringen vill lösa problemet med Försvarsmaktens stoppområden, men det krävs snabba politiska beslut för att inte försvåra den fortsatta etableringen av vindkraft. Om Försvarsmakten får fortsätta agera som hittills är det ur rättssäkerhetssynpunkt mycket allvarligt eftersom företagen behöver klara spelregler, säger Annika Helker Lundström.

Läs remissvaret från Svensk Vindenergi och Svensk Energi

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, tel 08-677 26 15
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99