2007-07-09

Pressmeddelanden

Ett fyrverkeri för klimatet: Fyrdubblad vindkraft på fyra år

Svensk vindkraft fyrdubblar sin elproduktion de närmaste fyra åren. I ljuset av den alltmer påtagliga växthuseffekten är detta en stor seger för klimatet, då varje producerad kilowattimme från den svenska vinden minskar behovet av el från kolkraft i Europa.

Den fyrdubblade vindkraften är första stora steget i den svenska utbyggnaden som planeras kunna ge tio terawattimmar el (1 terawattimme = 1 miljard kilowattimmar) till år 2015.

Det är framför allt i norra Sverige som tillskottet kommer. Så gott som samtliga större anläggningar byggs i Dalarna och norr därom. Ingen havsutbyggnad är inräknad, förutom redan påbörjade Lillgrund i Öresund och Vindpark Vänern.

Utbyggnaden kan illustreras i siffror. Vid senaste årsskiftet fanns 570 MW installerad effekt i vindkraften fördelade på 825 vindkraftverk. Vid årsskiftet om fyra år beräknas effekten vara 1 800–1 900 MW, fördelat på totalt cirka 1 400 vindkraftverk.

Produktionen ökar under samma period från en till fyra terawattimmar el.

Siffran fyra har ytterligare aktualitet, som visar att allvaret nu börjar. I år byggs cirka 240 MW vindkraft, jämfört med 62 MW förra året, också det en fyrdubbling.

– Vi är naturligtvis jätteglada över att utbyggnaden har dragit igång. Jag tycker att alla svenskar ska känna glädje och stolthet över att vi nu på allvar tar tillvara en av våra största tillgångar i kampen mot klimatförändringarna. Vinden är en outsinlig källa av energi, säger Svensk Vindkrafts chef Matthias Rapp, som samtidigt vill peka på vad som nu måste göras för att inte tappa tempo. Även detta sammanfattas i fyra punkter:

  1. • För att motsvara EU:s kommande förväntningar på Sverige om det bindande målet för förnybar energi, krävs en kraftigt ökad ambitionsnivå för vindkraftsutbyggnaden.
  2. • Efter 2010 behöver vindkraften byggas ut också i haven om de förväntade målen ska nås.
  3. • Ambitionsnivån i elcertifikatssystemet bör snarast höjas kraftigt för att ge investerarna den trygghet som krävs för utbyggnaden.
  4. • Tillståndsfrågorna måste lösas så att det går snabbare att bygga nya kraftverk. En översyn av hela paketet krävs – inklusive alla möjligheter till överklagande.

Senast uppdaterad ( 2007-07-08 )