Svensk Vindenergi / EU-länder åtar sig stärka europeisk vindkraftbransch

EU-länder åtar sig stärka europeisk vindkraftbransch

I dag undertecknade Sverige och 25 andra EU-länder den europeiska överenskommelsen om vindkraft European Wind Charter, som innebär ett åtagande om att genomföra EU:s vindkraftspaket. Den breda uppslutningen visar att EU-ländernas regeringar har förstått det brådskande behovet av att stärka Europas vindkraftsbransch och det strategiska värdet av att vindkraft är ”made in Europe”.

I oktober lade EU-kommissionen fram sitt europeiska vindkraftspaket med 15 direkta åtgärder för att stärka konkurrenskraften i Europas värdekedja för vindkraft. EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken har inlett genomförandet av sina delar av åtgärdspaketet. Huvuddelen av åtgärderna faller dock på de nationella regeringarna. Idag, den 19 december, undertecknade EU-kommissionen, 26 EU-länder – däribland Sverige – och mer än 300 företag från vindkraftsbranschen den europeiska vindenergiöverenskommelsen European Wind Charter. Svensk Vindenergi är en av undertecknarna.

Det är väldigt positivt att regeringen sluter upp för att korta tillståndsprocesser och stärka vindkraftens leveranskedja. Vindkraftsutbyggnaden bidrar till stärkt svensk konkurrenskraft och till EU:s klimatomställning. Sveriges regering skickar genom att underteckna överenskommelsen en viktig signal om att Sverige är rätt land för vindkraftsinvesteringar. Sverige har bra geografiska förutsättningar och industrins efterfrågan på mer grön el är stor och verklig här.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Vad har medlemsstaterna åtagit sig?

Genom den europeiska vindenergideklarationen åtar sig de undertecknande medlemsstaterna att:

  • Säkerställa tillräckliga, robusta och förutsägbara förutsättningar för vindkraftsutbyggnaden. Detta inkluderar uppdaterade nationella energi- och klimatplaner till EU-kommissionen som ligger i linje med målen i Fit for 55 samt en snabbare och mer förutsägbar tillståndsprocess. I samband med överenskommelsen ska EU-länderna göra nationella åtaganden om utbyggnaden av vindkraft minst för perioden år 2024-2026.
  • De EU-länder som använder sig av auktionering av områden för att främja vindkraftsutbyggnaden ska förbättra och förenkla dessa processer. Detta omfattar inte Sverige, som inte har ett auktionssystem.
  • Säkerställa att affärsprocesser, styrmedel, varor och tjänster inom vindkraftsbranschen lever upp till högt ställda krav inom miljö, innovation, cybersäkerhet och arbetsförhållanden.
  • Förbättra förutsägbarheten mellan tillgång och efterfrågan på marknaden för att stävja volatila kostnader i leverantörskedjan och säkerställa att projekt genomförs.
  • Bidra till en rättvis och konkurrenskraftig internationell handel genom att aktivt övervaka, och vid behov vidta åtgärder mot, eventuella orättvisa handelsmetoder på den globala marknaden inom vindkraftens leverantörskedja. EU-länderna åtar sig även att samarbeta vid investeringar som omfattas av regelverk för granskning av utländska direktinvesteringar.
  • Skala upp tillverkningskapaciteten för vindkraftsutbyggnaden i EU för att kunna möta den väntade ökade efterfrågan på vindkraftsprojekt, samtidigt som man gör satsningar för att utveckla kompetens och arbetstillfällen.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, EU och internationellt, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Ina Müller Engelbrektson, branschjurist, Svensk Vindenergi
073-021 29 85

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35