Svensk Vindenergi / Europa installerade rekordmycket havsbaserad vindkraft 2019 – men Sverige halkar efter

Europa installerade rekordmycket havsbaserad vindkraft 2019 – men Sverige halkar efter

Under 2019 installerades rekordmycket ny vindkraft i europeiskt vatten, enligt statistik från WindEurope. Kostnaderna har sjunkit signifikant och det är nu billigare att bygga vindkraftsparker till havs än att bygga nya produktionsanläggningar för gas, kol och kärnkraft.

Förra året installerades 3,6 GW ny kapacitet havsbaserad vindkraft, fördelat på tio parker. Storbritannien stod för nästan hälften av den nya installerade kapaciteten (1,7 GW), därefter Tyskland (1,1 GW), Danmark (374 MW) och Belgien (370 MW). Auktioner i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna levererade elpris till konsument i spannet 40-50 €/MWh, alltså motsvarande under 50 öre/kWh, vilket är billigare än någonsin förr.

–  Europa omfamnade verkligen den havsbaserade vindkraften förra året och flera länder höjde ambitionerna för hur mycket de planerar att bygga framöver. Men trots ökningen, installerades det för lite för att vi ska kunna leva upp till målen i den Gröna given, säger Giles Dickson, vd på WindEurope.

EU:s så kallade Gröna giv ska bidra till ett klimatneutralt EU senast 2050. I åtgärdspaketet spelar vindkraften en bärande roll; i en rapport som EU-kommissionen tagit fram slås det fast att minst 230–450 GW ny havsbaserad vindkraft behövs för att ställa om till ett fossilfritt europiskt energisystem. För en linjär utveckling krävs då att minst 7 GW ny havsbaserad vindkraft byggs varje år.

–  Förra året installerades rekordmycket vindkraft, men nivåerna är inte i närheten av de 7 MW som behövs för att klara omställningen i tid. Det är både görbart och kostnadseffektivt att leverera större volymer än vad som byggs idag, säger Giles Dickson.

Inom ramen för den Gröna given planerar EU-kommissionen under 2020 att presentera en strategi för havsbaserad vindkraft. Förhoppningen är att strategin ska specificera hur EU gemensamt uppbådar de fortsatta investeringar som krävs för 450 GW havsbaserad vindkraft senast 2050.

–  Det är framför allt brådskande att utveckla en plan för nätanslutningar, både för hav- och landvind, samt att få till en utvidgad havsplanering som innefattar ökat samarbete mellan Nordsjön och Östersjön. Det är också viktigt att EU inkluderar Storbritannien i arbetet, eftersom det är den största marknaden för havsvind just nu, säger Giles Dickson.

I Sverige har utbyggnaden av storskalig havsbaserad vindkraft ännu inte kommit igång, eftersom långsiktiga politiska förutsättningar saknats. Förväntningarna från internationella investerare och utvecklare är stora på att beslut snart fattas om slopad anslutningskostnad, vilket skulle skapa likvärdiga förutsättningar med andra länder. Svenska Kraftnät har hittills beviljat ansökningar om anslutning motsvarande 9 GW havsbaserad vindkraft. Det motsvarar ungefär lika mycket som all vindkraft installerad idag.

–  För Sveriges del är havsbaserad vindkraft en möjliggörare för omställning av industri och transporter, det är en storskalig beprövad teknik som kan leverera klimatnytta snabbt. Havsbaserad vindkraft har goda förutsättningar i södra delen av landet där Sveriges största städer ligger. Och i flera fall kan man lokalisera havsbaserad vindkraft i närheten av befintliga industrier med hög elförbrukning, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Faktaruta:

  • Totalt finns nu 22 GW havsbaserad vindkraft installerad i Europa. Storbritannien och Tyskland innehar omkring tre fjärdedelar av kapaciteten, medan Danmark, Belgien och Nederländerna delar på huvudparten av resten.
  • Storleken på vindkraftparkerna till havs har sedan 2010 dubblerats; en medelstor park år 2010 var cirka 300 MW – idag är den 600 MW.
  • Medelstorleken på havsvindturbinerna som installerades under 2019 var 7,8 MW, men en vindturbin på uppemot 12 MW installerades också i Rotterdam.

________________________________

För mer information:

Beatrice Teurneau, ansvarig offshore-vindkraft, Svensk Vindenergi
Tel: 070-397 28 99
E-post: beatrice.teurneau@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

________________________________