2011-12-22

Pressmeddelanden

För första gången: Svensk vindkraft ger mer el än en kärnkraftsreaktor

Vindkraften har under det senaste året producerat mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Det framgår av ny statistik som Svensk Vindenergi presenterar i dag.

Vindkraften har byggts ut i kraftigt under 2011 och elproduktionen från vindkraft har gynnats av den kraftiga blåsten under den senaste månaden. Det har lett till nya vindkraftsrekord.

– Den omfattande produktionen av vindkraft har bidragit till att sänka elpriset och minska utsläppen av koldioxid från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Under vecka 50 producerade vindkraften 215 gigawattimmar (GWh). Under de senaste 52 veckorna uppgick produktionen till 5,91 terawattimmar (TWh), samtidigt som de tio kärnkraftsreaktorerna producerade 58,2 TWh.

Den kraftiga vinden de senaste fyra veckorna har lett till fallande elpriser. I södra Sverige har spot-veckopriset sjunkit från 53 öre/kilowattimme (kWh) vecka 46 till 32 öre/kWh vecka 50.

– Detta visar att ökad produktion av vindkraft pressar ner elpriset, inte minst i elområde 4 i södra Sverige, säger Annika Helker Lundström.

Det finns en risk att utbyggnaden av vindkraft stagnerar om inte ambitionsnivån i elcertifikatsystemet höjs.

– Vindkraften pressar inte bara elpriset, den ökar också konkurrensen på elmarknaden, skapar försörjningstrygghet och ger möjligheter för den enskilde att äga sin egen elproduktion. Därför är det viktigt med en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet, avslutar Annika Helker Lundström.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99