Svensk Vindenergi / Försvaret mer positivt till vindkraft

Försvaret mer positivt till vindkraft

Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner har länge varit ett av de allvarligaste hindren för vindkraftsutbyggnaden – trots att vindkraft bidrar positivt till totalförsvaret. Men nu syns ett positivt trendbrott i Försvarsmaktens yttranden om landbaserad vindkraft. Det visar en ny sammanställning från Svensk Vindenergi.

Återuppbyggnaden av totalförsvaret och energiomställningen hänger ihop. För att klara de båda uppgifterna krävs samarbete och fokus på lösningar. Vindkraften ger decentraliserad elproduktion och gör att vi kan exportera el till våra grannländer, så att de i sin tur kan bli mindre beroende av rysk gas och olja. Samtidigt som vi får ett mindre sårbart elsystem.

Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner har under lång tid varit ett av de allvarligaste hindren för vindkraftsutbyggnaden. Svensk Vindenergis nya rapport visar nu ett trendbrott: andelen positiva yttranden från myndigheten om landbaserade vindkraftsprojekt var 63 procent år 2022. Det är en ökning med sex procentenheter från 57 procent år 2021.

Ökningen av positiva yttranden över vindkraftsprojekt från Försvarsmakten är en hoppfull signal om en ändrad inställning från Försvarsmakten. Regeringen bör snarast ändra i myndigheternas instruktioner så att de alltid väger in behovet av utbyggd elproduktion i yttranden och beslut.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft. I Danmark och Tyskland har man hittat sätt för vindkraft och försvar att samexistera, trots att de har 8 resp. 14 gånger högre vindkraftstäthet än Sverige.

Utbyggnaden av förnybar elproduktion är nödvändig och önskvärd ur såväl klimat- som konkurrenskraftsperspektiv. Vindkraftsbranschen ser fram emot att bidra när Försvarsmakten inleder arbetet med att realisera de möjligheter till stärkt totalförsvar som klimat- och energiomställningen innebär.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Rapporten Försvarsmaktens yttranden över landbaserade vindkraftsprojekt har tagits fram av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Kontaktpersoner

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35