2010-11-18

Pressmeddelanden

Försvarsmaktens beslut hotar 1 000 vindkraftverk

Försvarsmaktens nya beslut om att stoppa vindkraft runt militära flygplatser innebär att en yta lika stor som Danmark undantas vindkraft. Uppemot 1 000 vindkraftverk med investeringar på över 25 miljarder kronor hotas och för den enskilda elkonsumenten kan beslutet bli en dyr historia. Det framgår av en kartläggning som gjorts av Svensk Vindenergi.

– Regeringen bör låta göra en samhällsekonomisk bedömning och oberoende analys av Försvarsmaktens beslut, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

I våras införde Försvarsmakten ett temporärt förbud för all ny vindkraft inom en 40-km radie från samtliga tio militära flygplatser i landet. Försvarsmakten har nu, efter en egen utredning, anpassat förbudet till de lokala förutsättningarna kring varje flygplats. Det nya beslutet innebär att stoppområdena minskar obetydligt, från 12 procent till 10 procent av Sveriges totala yta.

Svensk Vindenergi har genomfört en enkätundersökning bland sina medlemsföretag. Enkäten visar att minst 692 planerade vindkraftverk inom försvarets stoppområden redan fått avslag eller riskerar att få det till följd av Försvarsmaktens nya beslut. Därutöver har Försvarsmakten börjat överklaga redan beviljade vindkraftverk, trots att Försvarsmakten lämnat positivt yttrande. Hittills har Försvarsmakten överklagat bygglov för 50 vindkraftverk och totalt kan det handla om cirka 280 vindkraftverk. Sammantaget hotas uppemot 1 000 vindkraftverk, med investeringar på över 25 miljarder kronor.

– Får Försvarsmakten sin vilja igenom är det ur rättssäkerhetssynpunkt en katastrof, då den offentliga förvaltningens roll som beslutsfattande organ starkt kan ifrågasättas, säger Annika Helker Lundström.

Svensk Vindenergi har låtit granska skälen till Försvarsmaktens beslut och funnit att kravet på hinderfriheten runt de militära flygplatserna i många fall är överdrivna med avseende på molngenomgång, visuell flygning och flygning på låg höjd.

Granskningen visar att många av Försvarsmaktens stoppområden har bra vindlägen och är lämpliga för vindkraft.  Mellan 7 och 29 procent av stoppområdena i de sju berörda länen är utpekade som riksintresse för vindbruk, att jämföra med 2 procent för hela landets yta.

Om vindkraften inte får byggas i bra vindlägen blir den dyrare. Detta drabbar på sikt elkonsumenten i form av högre kostnader för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet.

– Detta skulle direkt motverka alliansregeringens vallöfte om att försöka hålla nere konsumenternas kostnader för den förnybara elproduktionen, avslutar Annika Helker Lundström.

Läs Svensk Vindenergis promemoria

Läs också debattartikel