2015-08-25

Pressmeddelanden

Havsbaserad vindkraft – en av flera pusselbitar

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening stöder Energimyndighetens förslag om en provomgång med stöd till havsbaserad vindkraft utanför dagens elcertifikatsystem. De båda föreningarna knyter an till professor Johan Rockströms förslag och säger att Sverige år 2030 kan bli den första fossilfria välfärdsnationen – men betonar att utbyggnad av havsbaserad vindkraft bara är en av pusselbitarna som behövs.

Om Sverige vill bli den första fossilfria välfärdsnationen är förslaget om stärkt stöd till havsbaserad vindkraft ett steg i rätt riktning, men fler brådskande åtgärder behövs:

– Regeringen bör snarast fastställa mål och utarbeta styrmedel för utbyggnad av förnybar elproduktion 2020-2025.

– Regeringen bör uppdra åt Svenska kraftnät att ge de planerade förstärkningarna av det interna stamnätet högsta prioritet för att inte riskera inlåst kraft i Sverige. Parallellt bör Energimyndigheten få i uppdrag att i samråd med Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät utreda hur tillståndsprocessen för ny stamnätskoncession avsevärt kan snabbas upp.

– Regeringen bör uppdra åt Svenska kraftnät att dels ta fram en handlingsplan för hur utbyggnaden av den nya utlandsförbindelsen till Tyskland (Hansa Power Bridge) ska kunna vara i drift år 2020, istället för år 2025, dels undersöka förutsättningarna för ytterligare utlandsförbindelser till Polen, Finland och Norge.

I en kommentar säger Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi:
– Vi delar Regeringens uppfattning att andelen förnybar elproduktionen ska öka. I denna omställning har vindkraften en central roll. Införandet av större volymer vindkraft bör kopplas till utfasningen av större volymer kärnkraft och kraftig utbyggnad av nät till övriga Europa.

Jeanette Lindeblad, ordförande Svensk Vindkraftförening säger:
– Sverige har bland de bästa förutsättningarna för förnybar elproduktion i Europa. Klimatmässigt är svensk elexport redan i dag av betydelse eftersom den ersätter fossil elproduktion från kol- och gaskraftverk. Det är centralt att styrmedel för utbyggnad av förnybar kraftproduktion, utbyggnad av elnät och utlandsförbindelser samt tillståndsgivning går hand i hand.

Länk till remissyttrandet

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Jeanette Lindeblad, ordförande Svensk Vindkraftförening, tel 070-605 44 41
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99