Svensk Vindenergi / Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet år 2050

Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet år 2050

Sveriges behov av el kan komma att tredubblas till år 2050 och den havsbaserade vindkraften kan – med rätt förutsättningar – möta nästan halva behovet, visar en ny studie. Nu krävs reformer som låter vindkraften till havs nå sin fulla potential.

Policyrapport, Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning

Seminarium onsdagen den 8 december om potentialen i vindkraft till havs, se i efterhand

– Svensk industri är i början av en genomgripande omställning. Bolag efter bolag ska ersätta fossil energi med grön el, samtidigt som nya elintensiva industrier etablerar sig. Detta gör att behovet av el ökar kraftigt. Att vi lyckas möta elbehovet är avgörande för att både stoppa klimatutsläppen och säkra industrins konkurrenskraft, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

370 TWh i elbehov år 2050

I den studie som presenteras i dag har konsultföretaget Thema, på uppdrag av Svensk Vindenergi och fem medlemsföretag*, analyserat hur mycket el som behövs i Sverige år 2030 respektive år 2050, och hur stor del av behovet som kan mötas av den havsbaserade vindkraften.

Thema bedömer att det svenska elbehovet ökar med 50 procent till år 2030 och kan komma att uppgå till 370 terawattimmar, TWh, år 2050, vilket nästan är en tredubbling jämfört med dagens elanvändning på totalt 140 TWh. Det som driver det ökade behovet mest är produktionen av grön vätgas. År 2050 kan grön vätgas kräva nästan lika mycket el som hela Sverige använder i dag.

Havsbaserad vindkraft kan leverera 167 TWh

Themas analys visar därtill att Sverige har en stor outnyttjad potential i havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften kan öka mycket redan till år 2030, och år 2050 producera 167 TWh el, motsvarande 45 procent av det totala behovet. Men då behöver den rätt förutsättningar.

– Vindkraften är det kraftslag som har bäst möjligheter att snabbt möta det stora behovet av grön el till låga priser. Vindkraften på land byggs nu ut starkt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det nu hög tid att Sverige följer omvärldens exempel och möjliggör en kraftfull utbyggnad av vindkraft även till havs, säger Daniel Badman.

Nu krävs politiska reformer på flera områden

Svensk Vindenergi vill att regering och riksdag genomför politiska reformer på följande områden för att den havsbaserade vindkraften ska nå sin fulla potential:

  1. Bygg ut och säkra att elnäten har kapacitet att ta emot och överföra elen från havsbaserad vindkraft.
  2. Planera för att utnyttja den havsbaserade vindkraftens möjligheter.
  3. Förenkla tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft för att korta ledtiderna och öka förutsägbarheten.
  4. Ge kommunerna ekonomiska incitament att bidra till utbyggd fossilfri elproduktion.

* Projektet har genomförts i samarbete med följande av Svensk Vindenergis medlemmar; OX2, RWE Renewables, Svea Vind Offshore, Wpd Offshore och Ørsted.

Läs vidare

Memorial från Thema: Offshore wind development key to meet Sweden’s climate and growth targets

Debattartikel: Tredubblad elanvändning förutsätter kraftigt utbyggd havsbaserad vindkraft