Svensk Vindenergi / Investeringar i vindkraften fortsätter

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030 eftersom Sverige fortsatt är intressant för investeringar i vindkraft. Men investeringsförutsättningarna behöver förbättras.

Den försiktigt positiva trenden från föregående kvartal fortsätter med nya investeringar i vindkraft och för helåret 2023 ser det bättre ut än tidigare befarat. Det är dock fortsatt osäkert framåt samtidigt som utbyggnadstakten behöver öka.

Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

År 2023 har hittills varit ett relativt svagt produktionsår i Sverige och vi ser att tidigare förväntade nivåer av vindkraftsproduktion inte kommer förverkligas fullt ut. Effekterna av förseningar i projekt som en konsekvens av generell turbulens på marknaden, vilket också skapat en ansträngd leveranskedja, visar sig i kvartalsrapportens siffror. Samtidigt investeras det i ny vindkraft i Sverige och förutsättningar finns att möta industrins elbehov till 2030. För att klara detta behöver dock det svenska investeringsklimatet stärkas ytterligare. 

Det saknas inte vindkraftsprojekt för att vi ska kunna möta industrins elbehov men investeringsförutsättningarna måste bli bättre i Sverige med en mer långsiktig trygghet.

Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi

Fram till år 2030 behöver industrin 70 terawattimmar (TWh) ny elproduktion enligt basindustrins samarbetsorganisation SKGS. Det handlar inte bara om volym utan industrin måste dessutom ha el till konkurrenskraftiga priser. Vindkraften är det kraftslag som kan byggas ut snabbast, i stor skala och med prispressande effekt.

Under tredje kvartalet år 2023 beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 MW. Svensk Vindenergis kortsiktiga prognos visar att vindkraften når en installerad kapacitet på totalt 19 549 MW i slutet av år 2026, med en förväntad årsproduktion på 56 TWh.

Om statistiken och prognosen

Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Statistiken baseras på data från turbinleverantörer och andra marknadsdeltagare. Den kortsiktiga prognosen bygger på investeringsbeslut och en bedömning av projekt som kan tänkas komma till, samt nya projekt som befinner sig i tillståndsprocessen.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35