Svensk Vindenergi / Kapacitetsbrist i stamnätet bromsar vindkraftsutbyggnaden

Kapacitetsbrist i stamnätet bromsar vindkraftsutbyggnaden

Under tredje kvartalet 2020 beställdes 164 MW vindkraft i Sverige och flera projekt meddelade förseningar. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi. Den akuta kapacitetsbristen i stamnätet är ett centralt skäl till att få nya investeringsbeslut har tecknats.

– Sverige och Europa står inför en omfattande omställning där en rad fossilberoende sektorer ska elektrifieras. Samtidigt är kapacitetsbristen i stamnätet akut och exportmöjligheterna begränsade. Sverige måste därför se till att enas politiskt kring vilka åtgärder som behövs och fokusera kraftfulla insatser, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Bindande kontrakt motsvarande 164 MW rapporterades under tredje kvartalet 2020, att jämföra med 335 MW i genomsnitt under de senaste fyra kvartalen eller 686 MW under samma kvartal föregående år. Nedgången väntas vara tillfällig, men branschen varnar för risken att utbygganden försenas ytterligare framöver på grund av infrastrukturens begränsningar.

– Investeringstakten i de svenska elnäten ligger på ungefär 6 miljarder om året. Det kan ställas i relation till att Sverige importerar kol för lika mycket pengar och att vindkraftsindustrin satsar nära 20 miljarder årligen. I det ljuset bleknar summan som läggs på att bygga ut, förstärka och modernisera våra elnät, säger Daniel Kulin, strategisk analytiker på Svensk Vindenergi.

Ökade utlandsförbindelser är avgörande när andelen väderberoende kraft ökar; dels för att balansera kraftsystemet, dels för att den växande produktionen av fossilfri el ska kunna exporteras och bidra till grön tillväxt och utsläppsminskningar i våra grannländer. Sedan 2010 då vindkraftsutbyggnaden tog fart har Sveriges elexport ökat och motsvarar idag cirka 15 procent av elproduktionen eller ett värde på över 10 miljarder. Men potentialen är långt mycket större än så.

– För att upprätthålla investerarförtroendet och inte hämma omställningstakten behöver kapacitetsbristen hanteras skyndsamt. Vi välkomnar att Svenska kraftnät nu aviserat planer på ökade satsningar i nätinfrastruktur. Men dessa är inte tillräckliga, varken i tid eller omfattning. Regeringen bör därför uppdra åt ansvariga myndigheter att föreslå hur tillståndsprocesserna för att bygga ut stamnätet kan snabbas upp avsevärt, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergis statistik och prognos baseras på uppgifter hämtade från turbintillverkare och projektutvecklare på den svenska vindkraftsmarknaden. Prognosen har historiskt haft mycket god träffsäkerhet.

________________________________

För mer information:
Daniel Kulin, strategisk analytiker, Svensk Vindenergi
Tel: 076-833 07 77
E-post: daniel.kulin@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org

________________________________