2014-07-14

Pressmeddelanden

Kraftig nedgång i vindkraftsinvesteringar

Besluten om vindkraftsinvesteringar har minskat markant det senaste kvartalet. Förklaringen är de låga ersättningsnivåerna till förnybar elproduktion i kombination med ett lågt elpris.

Under det andra kvartalet 2014 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 37 MW, vilket är nedgång med 83 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013 (216 MW) och med 73 procent jämfört med genomsnittet per kvartal (135 MW) de senaste 12 månaderna. Nedgången förklaras av de låga ersättningsnivåerna.

– Det är få aktörer som får ihop kalkylen eftersom både elpris och priset på elcertifikat är på en historiskt sett låg nivå, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Under 2013 driftsattes 641 MW vindkraft, vilket var den lägsta nivån sedan 2010. I år förväntas uppemot 1 000 MW att driftsättas, vilket i så fall blir den högsta nivån för driftsatt vindkraft under ett kalenderår. Denna utbyggnad baseras dock i huvudsak på investeringsbeslut fattade för mer än ett år sedan när elpris och elcertifikatpris var högre.

Under våren 2015 förväntas riksdagen besluta om tekniska justeringar av kvoterna i elcertifikatsystemet för att kompensera för tidigare gjorda prognosfel.

– Det är viktigt att beslutet fattas av riksdagen så snart som möjligt, så att investerarna återfår förtroendet för marknaden och ökar sina investeringar i förnybar el, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Se statistik och prognos

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99