2018-07-03

Pressmeddelanden

Målet för förnybar elproduktion nås 9 år i förtid – viktigt att stänga stödsystemet i balans

Stockholm 3 juli 2018
Ny statistik och prognos från Svensk Vindenergi

Under andra kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 413 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Den höga investeringstakten gör det bråttom att införa en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans. Annars raseras lönsamheten i tidigare gjorda investeringar vilket riskerar att sänka investeringsviljan som behövs för att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.

Minskad politisk risk genom energiöverenskommelsen i kombination med snabb kostnadsreduktion för förnybar elproduktion har gjort att rekordmånga investeringsbeslut har tagits i vindkraft det senaste året. Nu återstår mindre än 3 TWh av målet på 18 TWh till år 2030 att ta investeringsbeslut på. Till årsskiftet förväntas elcertifikatsystemet vara fulltecknat.

— Den höga investeringstakten gör det bråttom med en stoppregel som hindrar att elcertifikatsystemet överbyggs. Det vore förödande för alla de investeringar vars lönsamhet förutsätter ett värde på elcertifikaten, säger Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi

Under andra kvartalet 2018 fattades beslut om investeringar i vindkraft i Sverige avseende 413 MW. Motsvarande siffror var 220 MW under första kvartalet 2018, respektive 635 MW under andra kvartalet 2017. Investeringstakten är fortfarande hög och Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till nära 30 TWh år 2021.

Över 100 miljarder kronor har investerats i förnybar elproduktion (biokraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft) i Sverige och Norge sedan 2012. Minst det dubbla ska investeras fram till 2040 för att nå den politiska målsättningen om ett 100 procent förnybart elsystem.

— För att det ska vara fortsatt intressant för investerare att välja Sverige, framför marknader med högre intäkter men större politisk risk, är det viktigt att politiken visar att man värnar tidigare gjorda investeringar. Det görs bäst genom att skyndsamt införa en volymbaserad stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad.

Se statistik och prognos.

För mer information:
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, tel. 070-190 86 53
Hanna Magnusson, Kommunikation och omvärldsbevakning, tel. 073-025 78 46
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51