2007-02-19

Pressmeddelanden

Mest täckande hemsidan om vindkraft riskerar nedläggning

Sveriges mest omfattande kunskapsbank om vindkraft på Internet riskerar att läggas ned. Det gäller den hemsida som drivs av Centrum för Vindkraftsinformation, CVI. Orsaken är att det saknas finansiering.

Högskolan på Gotland bedriver utbildning och forskning om vindkraft och har byggt upp ett Centrum för Vindkraftsinformation (CVI) med en webbaserad kunskapsbank om vindkraft. Syftet med verksamheten är att effektivisera myndigheters och vindkraftföretags arbete genom att tillhandahålla information och kompetensutveckling. Denna kunskapsbank riskerar nu att gå förlorad eftersom verksamheten inte har någon finansiering.

Databasen är tillgänglig via CVI:s webbsida (www.cvi.se) och innehåller miljökonsekvensbeskrivningar, utredningar, vetenskapliga rapporter m m om vindkraftens miljöpåverkan, ekonomi, teknik, elnät och vindresurser. I databasen finns också den samlade lagstiftningen kring vindkraft samt politiska utredningar och propositioner. På webbsidan finns CVI:s lättbegripliga faktablad om vindkraft tillgängliga samt ett omfattande länkbibliotek.

I vindkraftsproposition (2005-06:143) föreslås att ett nationellt center för vindbruk skapas för att säkerställa tillgången till information i syfte att underlätta planering och tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar. Dessutom bl a för att sprida information om vindbruk, vindkraftverk, utbyggnadsplaner, driftsstatistik och påverkan på miljön.

Svensk Vindkraft anser att det är av yttersta vikt att ett centrum för vindbruk kommer till stånd snarast och att den verksamhet som byggts upp vid Högskolan på Gotland tas tillvara.
Senast uppdaterad ( 2007-03-14 )