2009-03-06

Pressmeddelanden

Miljööverdomstolen sa NEJ till Skottarevet

En oenig domstol upphäver Miljödomstolens tidigare beslut och avslår Favonius AB:s ansökan att bygga den havsbaserade vindkraftsparken Skottarevet utanför Falkenberg. Beslutet är förvånade säger Matthias Rapp, vd hos Svensk Vindenergi.

Favonius driver projektet Skottarevet utanför Falkenberg och vill etablera 30 vindkraftverk som skulle ta 0,0009 promille av Kattegatts yta i anspråk. Majoriteten i Miljööverdomstolen anser att detta intrång utgör ett hot för hela torskbeståndet i Kattegatt. Men domstolens expert, Miljörådet Lars Hydén, delar tydligen inte denna bedömning. Han anser inte att det finns en sådan risk och dessutom är miljönyttan med verksamheten så betydande att den bör tillåtas.

Domstolens majoritet har valt att följa Fiskeriverkets ogrundade påstående att en etablering och drift av projektet Skottarevet grumlar vattnet och orsakar buller som stör torskens lek. Alla experter och utredningar som presenterats i målet har visat att någon sådan risk inte föreligger.

Sverige och Danmark har nu lyckats att enas om torskfiskeförbud i Kattegatt från den 1 januari 2009. Och vindkraftsbranschen välkomnar fiskeförbudet.

–         Det är mycket märkligt att ett varsamt vindbruk, som kan bespara vår gemensamma miljö utsläpp av 500 000 ton koldioxid varje år, stoppas av Miljööverdomstolen. Jag är övertygad om att en överprövning av domen kommer att leda till att ett tillstånd meddelas. Domstolens egen expertbedömning stödjer mig i denna uppfattning, avslutar Matthias Rapp.