2010-12-08

Pressmeddelanden

Näringsministern vill jämföra Försvarsmaktens vindkraftstopp med andra länders krav

Näringsminister Maud Olofsson tillkännagav i riksdagen i går den 7 december att Totalförsvarets forskningsinstitut får i uppdrag att genomföra en studie om hur man har gjort i Danmark, Spanien och i andra länder som bygger ut vindkraft. Svensk Vindenergi välkomnar en sådan studie om hur andra länder hanterar vindkraftsutbyggnadens och Försvarsmaktens olika intressen.

– Jag har noterat att man i andra länder kan flyga och ha vindkraft samtidigt, så det borde kunna gå också i Sverige, sade näringsministern i riksdagens interpellationsdebatt om vindkraft.

Försvarsmaktens beslut om att stoppa vindkraft runt militära flygplatser innebär att en yta lika stor som Danmark undantas vindkraft. Uppemot 1 000 vindkraftverk med investeringar på över 25 miljarder kronor hotas och för den enskilda elkonsumenten kan beslutet bli dyrt.

– Det är mycket positivt att näringsministern vill lösa problemet med Försvarsmaktens stoppområden och dess hinder för en fortsatt etablering av vindkraft. Om Försvarsmakten får sin vilja igenom är det ur rättssäkerhetssynpunkt en katastrof, den offentliga förvaltningens roll som beslutsfattande organ måste då starkt ifrågasättas, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Näringsministern motiverade i interpellationsdebatten beslutet om en jämförande studie:

”Varför vi har gett uppdraget att internationellt kunna jämföra är för att få ett bättre underlag och dialog om hur det ser ut på andra håll. Jag har noterat att man i andra länder kan flyga och ha vindkraft samtidigt, så det borde kunna gå också i Sverige – i synnerhet med tanke på att vi har så stora avstånd och bor så glest som vi gör. Jag tror att vi ska kunna hitta en bra samsyn i det.”

Maud Olofsson hänvisade till information från flygindustrin:

”En viktig sak som ingen har tagit upp är att flygindustrin själv ifrågasätter en del av det försvaret säger. Flygindustrin är inte lika oroad som försvaret när det gäller tekniken visavi vindkraftverken. Det här är en diskussion som måste ske mellan försvaret och flygindustrin också. ”

Näringsministern kommenterade också hotet mot befintliga vindkraftverk inom Försvarsmaktens stoppområden:

”Det är ett bekymmersamt läge. Man har fått tillstånd och man har byggt vindkraftverk, och sedan begär Försvarsmakten att de ska rivas. Det är viktigt att det finns en rättssäkerhet i vårt land och att man kan lita på de beslut som är fattade.”

Läs interpellationsdebatten