2008-02-20

Pressmeddelanden

Nätanslutningsutredningen underlättar för vindkraften

Svensk Vindkraft välkomnar Nätanslutningsutredningens förslag som presenterades idag. De kostnadstak som föreslås för eltariff och för anslutning till elnätet kommer att underlätta för de många aktörer som vill satsa på miljövänlig el.

Svensk Vindkraft har länge sett att kostnaderna för nätanslutning är mycket olika beroende på var i landet och vilket nätbolag som är aktuellt. Går utredningens förslag igenom blir det i större grad vindresurserna som avgör var det är lämpligt att bygga.

– Goda förutsättningar för anslutning av vindkraftverk till elnätet är viktigt för fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige. Särskilt positivt är att förslaget också uppmuntrar mindre aktörer att satsa på vindkraftverk för en egen klimatvänlig elförsörjning, säger Gunnar Fredriksson, Svensk Vindkraft.

Ett stort hinder för en snabb vindkraftsutbyggnad är på väg att undanröjas. Nu gäller det bara att regeringen snabbt ser till att förslagen blir verklighet, fortsätter Gunnar Fredriksson, Svensk Vindkraft. För att undvika ett byggstopp anser vi att de kommande reglerna ska vara retroaktivt giltiga från och med i dag. Ingen vill ju bygga nu om det blir billigare framöver.

Nätanslutningsutredningen föreslår:

1) Tariffen för transport av el maximeras till 3 öre/kWh

2) Kostnaderna för anslutning till elnätet maximeras till 1,3 miljoner kronor/MW ansluten effekt.

3) Kostnader som överstiger de 1,3 miljonerna tas från en fond som byggs upp med medel från alla slutkunder.

4) Vindkraftsägaren ska få äga ett koncessionsfritt produktionsnät.

Läs utredningen här: http://www.regeringen.se/sb/d/1470