Svensk Vindenergi / Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en enkätstudie som presenteras i dag svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till att stärka den egna konkurrenskraften.

Enkätstudie om industribolagens syn på vindkraften

– Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. Den förutsätter ett snabbt och stort tillskott av grön el till konkurrenskraftiga priser. Industrierna som deltagit i vår enkätstudie är tydliga med de vill att svensk politik samlas för att säkra elproduktionen. De bör bli lyssnade på, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Totalt 21 industribolag med ett stort elbehov har deltagit i Svensk Vindenergis enkätundersökning, exempelvis LKAB, Volvo, Northvolt, Preem, Holmen och SCA (se alla bolag nedan). I enkäten har bolagen fått uppge i vilken grad de instämmer i ett antal påståenden.

Vindkraften bidrar till klimatnytta och konkurrenskraft

Resultaten av enkäten visar bland annat att:

  • 16 av 21 bolag (76 procent) instämmer helt i att svensk politik måste samlas för att undanröja hinder för ny elproduktion. Resterande 5 bolag instämmer delvis i påståendet.
  • 15 av bolagen (71 procent) instämmer helt i att de har ett stort behov av mer el för att stärka sin konkurrenskraft och för att ställa om till en mer hållbar produktion. 5 bolag instämmer delvis i påståendet och 1 bolag svarar neutralt.
  • 10 bolag uppger att behovet av el redan har börjat öka, medan bland annat 4 av dem anger att behovet ökar de närmaste 3 åren och 2 uppger att behovet ökar inom 5 år.
  • Över hälften av bolagen, 13 stycken, instämmer helt i att snabba investeringar i vindkraft kan skapa förutsättningar för industriell konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och regional utveckling. 5 bolag instämmer delvis i detta påstående och ett fåtal företag förhåller sig neutrala. Ingen har svarat att de inte instämmer i påståendet.

– Vindkraften anses också kunna förbättra industrins klimatprestanda och bidra till att möta krav från kunder om att ha en produktion baserad på förnybara energikällor. Min bild är att kundkraven om förnybar el blir viktigare och viktigare på internationella marknader, säger Daniel Badman.

Vindkraften byggs nu ut starkt, men antalet tillstånd minskar och utbyggnaden riskerar att avta. En nyligen publicerad rapport från Svensk Vindenergi visar att kommunerna år 2021 sade nej till nära 8 av 10 aktuella vindkraftverk.

– Politik och näringsliv måste nu kroka arm och presentera lösningar för att korta ledtiderna och öka acceptansen för utbyggnaden om vi menar vi allvar med industrins omställning och dess möjligheter att stå sig i den globala konkurrensen, säger Daniel Badman.

Bolagen som deltog i enkätundersökningen

Totalt tillfrågades cirka 40 energiintensiva industriföretag i Sverige, varav 21 svarade. Bolagen fick i enkäten uppge i vilken grad de instämmer i totalt 8 påståenden. Utvärderingen och slutsatserna av enkätstudien är Svensk Vindenergis.

Företagen som deltagit i enkäten är:

Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Borealis, Göteborgs Hamn, Hitachi Energy, Holmen, Höganäs, Liquid Wind, LKAB, NKT HV Cables, Northvolt, Ovako, Outokumpu Stainless, Preem, Rottneros, SCA, Södra Skogsägarna, St1 Nordic Oy, Vargön Alloys, Volvo Group samt ett företag som valt att vara anonymt.

För mer information, kontakta:

Lina Kinning, ansvarig för arbete kopplat till industrins elektrifiering

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53

Läs vidare

Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft, folder med policyförslag