Svensk Vindenergi / Ny regering kan göra viktig skillnad för industrins klimatomställning

Ny regering kan göra viktig skillnad för industrins klimatomställning

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen – och vindkraften gör omställningen möjlig. Den nya regeringen har flera åtgärdsförslag på sitt bord som behöver förverkligas för att låta vindkraften möta det växande behovet av grön el.

– Vindkraftsbranschen ser fram emot att samarbeta med den nya regeringen. Sverige är i inne i ett mycket spännande skede. Industrin har påbörjat en klimatomställning som kan ge unik global konkurrenskraft, medföra jobb och stoppa klimatutsläpp. Och ska omställningen lyckas, då behövs det mer vindkraft. Bara vindkraften kan expanderas tillräckligt snabbt för att möta det växande behovet av grön el till låga priser, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Industrin är tydlig med att den behöver vindkraftens el i sina satsningar på bland annat grön vätgas, fossilfritt stål och tillverkning av batterier. Näringslivets satsningar är den huvudsakliga förklaringen till att Sveriges behov av el väntas vara minst dubbelt så stort redan inom 20 år.

– Vindkraften har mycket stor potential, och ska den kunna realiseras behövs snabba politiska beslut som underlättar fortsatt utbyggnad. Utredningar och myndigheter har lämnat förslag som kan ge mer vindkraft både på land och till havs. Förslagen både kan och behöver genomföras snarast samtidigt som regeringen vidtar fler åtgärder, inte minst behöver det fattas beslut om elektrifieringsstrategin, säger Daniel Badman.

Regeringen kan och bör bland annat snabbt genomföra:

  • Förslagen från utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning”, som sett över kommunernas veto i vindkraftsutbyggnaden. Utredningens förslag främjar vindkraftens utbyggnad samtidigt som det kommunala självstyret förblir intakt.
  • Artskyddsutredningens förslag att implementera fågeldirektivets och livsmiljödirektivets förbudsregler i separata bestämmelser, som en ändring direkt i artskyddsförordningen. Det skulle göra att direktiven kan tillämpas som EU avsett – och underlätta för många omställningsinriktade infrastrukturprojekt.
  • Klimaträttsutredningens förslag att inkludera klimatnytta i miljöprövningen av en ny etablering, där olika intressen vägs mot varandra.

Andra viktiga åtgärder är exempelvis att:

  • Fatta beslut om elektrifieringsstrategin. Viktiga åtgärder får inte riskera att fördröjas.
  • Uppdatera och fatta beslut om havsplanerna, som anger hur havet kring Sverige ska användas. Havs- och Vattenmyndighetens förslag behöver uppdateras för att möjliggöra den stora potentiella utbyggnad som kan ske av vindkraft till havs.
  • Säkra en proaktiv utbyggnad av elnäten i instruktionerna till Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen.
  • Agera för att Försvarsmakten ska börja bidra till vindkraftens utbyggnad. Vind- och försvarskraft samexisterar i andra länder, och bör kunna göra det även i Sverige.
  • Skyndsamt ta vidare Energimyndighetens förslag till vätgasstrategi och höja ambitionerna i förslaget för att på bästa sätt stödja utvecklingen av marknaden för grön vätgas.
  • Införa ett teknikneutralt incitament för kommuner att bidra till utbyggnad av elproduktion och elnät. Svensk Vindenergi föreslår att all fastighetsskatt från all elproduktion överförs från staten till kommunen där en ny etablering sker.
  • Se till att Transportstyrelsen dels anpassar reglerna för hinderbelysning till internationella rekommendationer, dels tillåter teknik som gör att hinderbelysningen kan vara släckt när inget flyg är i närheten.