2015-12-15

Pressmeddelanden

Nytt klimatavtal kräver förnybara investeringar

Helgens ambitiösa klimatavtal innebär att investeringarna i förnybar energi måste öka kraftigt. För Sveriges del är avtalet ett starkt skäl för att införa ett ambitiöst mål för förnybar energi till 2030 och att satsa på elexport.

– Avtalet i Paris ger världens investerare en klar signal. Förnybar energi är framtiden, fossila bränslen hör till gårdagen. Sverige bör genom en ambitiös klimat- och energipolitik gå i spetsen för den gröna omställningen, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Arton år efter det första klimatavtalet, har världens ledare nu sagt ja till ett nytt globalt och bindande klimatavtal. Ambitionen är att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. En förklaring till framgången är att förnybar energi blivit mycket mer konkurrenskraftigt, trots att de fossila energislagen fortfarande inte bär sina fulla miljökostnader.

– Även om avtalet saknar en konkret handlingsplan för hur det långsiktiga målet ska uppnås är det uppenbart att det kommer att krävas kraftfulla satsningar på förnybar energi, säger Charlotte Unger.

Investeringarna i vindkraft i Sverige har under det senaste året minskat med cirka 40 procent. Det beror bland annat på låga globala priser på kol, brister i stödsystemet för förnybar elproduktion och på en osäkerhet för investerare om vad som väntar efter 2020.

– Det nya avtalet är ett starkt incitament för svenska politiker att införa ett ambitiöst mål för förnybar energi till 2030 och därmed ge investerarna den signal som krävs för att få fart på utbyggnaden av förnybar elproduktion igen, säger Charlotte Unger.

EU är fortfarande till 75 procent beroende av fossil energi. Enligt EU-kommissionen kan europeiska företag och konsumenter årligen spara upp mot 660 miljarder kronor genom en bättre sammankopplad elmarknad och om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv.

– Sverige har bättre förutsättningar för vindkraft än många andra länder i Europa och genom ökad elexport kan vi minska utsläppen i våra grannländer samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt för Sverige, avslutar Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99