Svensk Vindenergi / Om tre år står vindkraften för 30 procent av den svenska elanvändningen

Om tre år står vindkraften för 30 procent av den svenska elanvändningen

Under 2019 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 2 506 MW, enligt statistik från Svensk Vindenergi. Den höga investeringstakten gör att produktionen av vindkraftsel fördubblas inom tre år – och förväntas då stå för över 30 procent av elen som används i Sverige. 

–  Energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 gav marknaden den långsiktighet som krävs för att våga ta investeringsbeslut. Svensk Vindenergis sammanställning visar att det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar på nära 90 miljarder sedan Energiöverenskommelsen.  Det är pengar som direkt medverkar till hela Sveriges klimatomställning, säger Charlotte Unger Larson.

Under fjärde kvartalet 2019 fattades investeringsbeslut motsvarande 481 MW ny vindkraft i Sverige och investeringstakten det senaste året är rekordhög: totalt 2 506 MW.

Branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas från dagens cirka 20 TWh till omkring 45 TWh år 2023. Det motsvarar en ökning från dagens cirka 14 procent till över 30 procent av elanvändningen.

–  Det är glädjande att utvecklingen ser ljus ut de närmaste åren. Men på längre sikt ser vi vissa utmaningar. När två partier nu har lämnat Energiöverenskommelsen, kan jag inte nog understryka vikten av att genomföra de två återstående löftena i uppgörelsen för att säkra fortsatta klimatviktiga investeringar i förnybar elproduktion, säger Charlotte Unger Larson.

Det handlar dels om att avsluta elcertifikatsystemet genom en så kallad stoppmekanism som tar hänsyn till befintliga investeringar. Dels om att slopa anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft, eftersom den havsbaserade vindkraften kommer att vara en viktig spelare i framtidens energisystem, menar branchorganisationen.

–  Men vi ser också att myndigheterna behöver växla upp för att möjliggöra den omställning som hela samhället står inför. I synnerhet har Sverige stora utmaningar vad gäller kapacitet i stamnätet i norra delen av landet och överföringen söderut. Det är även viktigt att ledtiderna för utbyggnad av stamnätet snabbas upp. Här spelar ansvariga myndigheten Svenska kraftnät en nyckelroll, säger Charlotte Unger Larson.

Svensk Vindenergis statistik och prognos baseras på uppgifter hämtade från turbintillverkare och projektutvecklare på den svenska vindkraftsmarknaden. Prognosen har historiskt haft mycket god träffsäkerhet.

Se statistik och prognos.

__________________

För mer information:

Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 51
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

__________________