2009-05-07

Pressmeddelanden

Regeringen bromsar utbyggnaden av vindkraft

Stockholm 7 maj 2009

Regeringen bromsar utbyggnaden av vindkraft

Utbyggnaden av vindkraft riskerar att bromsas av de nya reglerna för tillståndsgivning för vindkraften. Det är konsekvensen av det regeringsförslag som majoriteten i riksdagens miljö- och jordbruksutskott idag ställt sig bakom.

–         Vi känner stark oro för att de nya reglerna för tillståndsgivning kommer att leda till att Sveriges mål för utbyggnaden av vindkraft inte kan uppnås.  Vindkraftsbranschen har länge efterfrågat en snabbare och enklare tillståndsprocess. Vi var nöjda med Miljöprocessutredningens förslag men trots regeringens uttalade ambitioner om förenklingar försvåras i praktiken prövningen, säger Matthias Rapp, vd på Svensk Vindenergi.

Förslaget till nya regler för prövning av vindkraft kommer att leda till att detaljplan kommer att krävas i onödan, också i skogsmark och obebyggda områden.

Dessutom ges kommunerna en absolut vetorätt ifråga om etablering av vindkraft. Ett sådant veto finns inte för något annat energislag, däribland anläggningar med fossila bränslen.

Enligt förslagets utformning måste kommunen aktivt tillstyrka varje ny vindkrafts-anläggning. Om kommunen är passiv eller tveksam kan tillstånd inte ges, och detta utan att särskild motivering behövs. Beslutet att inte tillstyrka kan inte överklagas vilket skapar en problematisk kategori av beslut som inte kan bli föremål för prövning i svensk domstol. Motsatsen gäller däremot godkännanden av vindkraftverk som också i fortsättningen kan överklagas.

–         Förslaget är rättsosäkert och lämnar utrymme för godtycke. Det är upprörande att just vindkraften ska drabbas av denna försvårande särlagstiftning. Kommunernas legitima krav på delaktighet i beslutsprocessen skulle kunna tillgodoses på ett mer ändamålsenligt sätt, utan att på detta sätt försvåra utbyggnaden av förnybar energi. Med detta förslag skadar regeringen uppenbart de egna ambitionerna på klimatområdet, säger Matthias Rapp.