2017-06-20

Pressmeddelanden

Remissvar: Försiktigt förslag om havsbaserad vindkraft

Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft framstår som försiktig mot bakgrund av den senaste tidens drastiska prissänkningar. Nu behövs en konkret och tidsatt handlingsplan för utvecklingen av havsbaserad vindkraft även i Sverige. Det skriver Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening i ett gemensamt remissvar på myndighetens rapport. 

– Utvecklingen av havsbaserad vindkraft har varit dramatisk under våren. Precis som för landbaserad vindkraft har kostnadssänkningen gått mycket snabbare än förväntat och redan inom några år kan havsbaserad vindkraft byggas utan stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Sedan Energimyndighetens rapport om ekonomi och potential för havsbaserad vindkraft togs fram har mycket ny information framkommit. Leverantörsledet har blivit effektivare och teknikutvecklingen har gått snabbt vilket pressat kostnaderna. Nya upphandlingar i bland annat Tyskland visar att havsbaserad vindkraft, med rätt förutsättningar, kan byggas utan stöd från år 2024.

– Även Sverige behöver ta fasta på den positiva utvecklingen. Nu behöver en tidsatt handlingsplan tas fram som visar hur den havsbaserade vindkraften kan bidra till målet om ett helt förnybart elsystem till 2040, säger Charlotte Unger Larson.

Flera faktorer har samverkat för att skapa den senare tidens snabba utveckling. Industrin har mognat och de klimatpolitiska ambitionerna har blivit tydligare i flera länder i Europa. Samarbete mellan industri och politik har skapat förutsättningar för marknads­mekanismer som kan leverera förnybar energi i den takt som Europa behöver för att möta klimatutmaningen. Havsbaserad vindkraft bedöms nu av WindEurope kunna stå för 80 procent av EU:s totala elbehov år 2030.

– Att bygga ut den förnybara elproduktionen där det finns goda förutsättningar är nödvändigt för att möta de globala klimatutmaningarna, och havsbaserad vindkraft spelar en viktig roll i det, säger Jeanette Lindeblad.

Läs remissvaret här

För ytterligare information vänligen kontakta:

Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi
Tel: 070-190 86 53, e-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Jeanette Lindeblad, ordf. Svensk Vindkraftförening
Tel: 070-605 44 41, e-post: jeanette@svensk-vindkraft.org

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Svensk Vindkraftförening är öppen för alla men är främst en producentförening. Bland våra medlemmar finns både privatpersoner, leverantörer och vindkraftsutvecklare. Vi är en etablerad remissinstans med mer än 30 års erfarenhet av vindkraft. Vi samarbetar med myndigheter, olika organisationer och föreningar både nationellt och internationellt. Föreningen har runt 1500 medlemmar och ger årligen ut Tidningen Svensk vindkraft, Sveriges största branschtidning. www.svensk-vindkraft.org