2014-09-04

Pressmeddelanden

Riksdagskandidater vill satsa på förnybar elproduktion

Åtta av tio riksdagskandidater, 77 procent, vill förlänga stödsystemet för förnybar elproduktion till 2030, medan bara en av tio motsätter sig detta. Det framgår av Svensk Vindenergis valenkät till 510 ledande riksdagskandidater.

– Det är mycket positivt att en så stor majoritet av riksdagskandidaterna vill fortsätta satsningen på förnybar elproduktion och vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi.

Nästan samtliga svarande riksdagskandidater från MP, V och C vill förlänga det så kallade elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion till 2030. Bland kandidaterna från S är andelen 92 procent och bland dem från M är andelen 70 procent. Också bland KD:s och FP:s kandidater är det fler som vill förlänga än som är motståndare till detta, trots att KD som parti är tveksamma och FP är motståndare.

Dessutom framkommer följande i valenkäten:

• 62 procent av riksdagskandidaterna vill att det ska utredas om det, utanför det befintliga så kallade elcertifikatsystemet, bör införas någon form av stödsystem för havsbaserad vindkraft.

• 84 procent vill att det ska arbetas fram en konkret handlingsplan för hur ett förstärkt stamnät och nya utlandsförbindelser ska kunna möta den ökade förnybara elproduktionen i Sverige fram till 2030.

• 77 procent vill att det ska tas ett samlat grepp över hur tillståndsprocesserna för vindkraft kan förkortas och underlättas.

Totalt svarade 370 av de 510 ledande riksdagskandidaterna på minst en av Svensk Vindenergis valfrågor, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 73 procent. Frågorna ställdes inom ramen för pr-byrån Westanders ”Stora valenkäten 2014”.

Läs rapport om svaren i valenkäten, fördelade per parti och län, klicka här.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99