Svensk Vindenergi / Så kan vindkraften ge industriell elektrifiering och konkurrenskraft

Så kan vindkraften ge industriell elektrifiering och konkurrenskraft

Vindkraften har en unik potential att bidra till ökad inhemsk elproduktion på kort tid och därmed skapa förutsättningar att bidra till hela Sveriges konkurrenskraft, motståndskraft och klimatomställning. Nu presenterar Svensk Vindenergi tio konkreta förslag för att möta det ökande elbehovet – både till år 2030 och framåt.

FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin senaste rapport att det är riktigt bråttom nu för världen att nå Parisavtalets mål i tid, och att elektrifieringen och vindkraftsutbyggnaden är en avgörande del av lösningen. Sverige elektrifieras i snabb takt – redan år 2035 kommer elbehovet ha dubblerat jämfört med idag. Industrin och transportsektorn ställer om med hjälp av el och vätgas. Samtidigt växer nya gröna industrigrenar, så som batteritillverkning, fram.

När samhället elektrifieras skapas enorma samhällsvärden. Vi har goda möjligheter att stärka hela landets konkurrenskraft om vi skapar förutsättningar för den gröna industrialiseringen. Men för att nå framgång måste tillgången till konkurrenskraftig el hanteras brådskande, och det bygger på en kraftig vindkraftsutbyggnad.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Utbyggnaden av svensk elproduktion behöver vara omfattande och gå mycket snabbare idag. Vindkraften kan bidra till att möta industrins snabbt ökande elbehov och leverera el till konkurrenskraftiga priser. Redan år 2025 kommer vindkraften att tillföra 20 TWh ny elproduktion. Om alla projekt som planeras i dag får tillstånd som tidigare kan vindkraften tillgodose en stor del av det fördubblade elbehovet år 2035.

Snabba investeringar i elproduktion behövs också för att stärka Sveriges och Europas energisäkerhet. Rysslands invasion av Ukraina har lett till bred säkerhetspolitisk enighet i både Sverige och EU om att vi måste frigöra oss från fossil energi redan före år 2030. Nyckeln till det är snabba investeringar i förnybar energi.

Kloka beslut från riksdag och regering spelar en avgörande roll för att göra en fortsatt snabb utbyggnad möjlig. De tio förslagen i Svensk Vindenergis rapport skulle kunna öka tempot för att möta det ökande elbehovet – både till år 2030 och framåt.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Tio förslag för elektrifiering och konkurrenskraft

  1. Tillämpa EU:s regler om kortare tillståndsprocesser för elproduktion
  2. Inför en regel om max ett år för tillstånd för uppgradering av kraftverk och förenkla prövningen av uppgradering av elledningar
  3. Gör det möjligt att ansöka om elnätsanslutning parallellt med miljötillståndsprocessen
  4. Inför en tidsgräns för kommunala beslut om vindkraft
  5. Väg in klimatnyttan i prövning av elproduktion som bidrar till Sveriges elektrifiering
  6. Stärk kommunernas drivkrafter att godkänna elproduktion
  7. Stärk banden mellan Försvarsmakten och elproducenterna
  8. Ta fram nya havsplaner med utökade områden för elproduktion
  9. Ge berörda myndigheter i uppdrag att bidra till samhällets elektrifiering
  10. Använd befintliga nät effektivare och möjliggör villkorade anslutningsavtal

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Tomas Hallberg, tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35